VZN, smernice - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

VZN, smernice

SAMOSPRÁVA OBCE > Dokumenty na stiahnutiePrehľad všeobecne záväzných nariadení a smerníc prijatých Obcou Vojany
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo dokumentu)

Číslo

Dátum prijatia

Popis VZN/smernice

01

20. 04. 1999

Organizačný poriadok OcÚ vo Vojanoch.

02

02. 08. 2002

VZN o vymedzení miest a plôch pre vylepovanie volebných plagátov.

03

11. 03. 2005

VZN Obce Vojany č. 1/2005 o poskytovaní dotácií.

04

2005

Smernica o vedení pokladnice v podmienkach Obce Vojany.

05

2005

Podpisový poriadok.

06

2005

Pokyn - Postup pri zverejňovaní návrhov dodatkov VZN a návrhov VZN a schválených dodatkov VZN a VZN v Obci Vojany.

07

2005

Pokyn o používaní iných ako služobných motorových vozidiel.

08

2005

Cestovné náhrady pri tuzemských služobných cestách a pri zahraničných pracovných cestách - Interná smernica Obce Vojany.

09

2005

Smernica o používaní služobných motorových vozidiel.

10

2005

VZN o vykonávaní kontrolnej činnosti.

11

04. 05. 2005

VZN Obce Vojany č. 3/2005, ktorým sa upravujú podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

12

22. 06. 2006

VZN č. 1/2006 - Štatút Obce Vojany.

13

22. 01. 2007

Štatút Obecnej knižnice vo Vojanoch.

14

16. 05. 2007

VZN Obce Vojany č. 1/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska.

15

16. 02. 2008

VZN Obce Vojany o nájomnom za hrobové miesta a úhrad potrieb pohrebu.

16

30. 01. 2008

Pracovný poriadok Obce Vojany.

17

26. 02. 2008

Smernica č. 1/2008 Obce Vojany o finančnom riadení a finančnej kontrole.

18

19. 03. 2008

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch.

19

19. 03. 2008

Smernica a postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažnosti a postupe pri prijímaní, prerokúvaní a vybavovaní petícií v podmienkach Obce Vojany.

20

24. 04. 2008

Smernica č. 2/2008 pre organizáciu autoprevádzky služobných motorových vozidiel vo vlastníctve Obce Vojany.

21

26. 06. 2008

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Vojany.

22

26. 06. 2008

Prevádzkový poriadok športových zariadení Obce Vojany.

23

24. 09. 2008

VZN Obce Vojany o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach zriadených Obcou Vojany č. 2/2008.

24

03. 12. 2008

VZN Obce Vojany č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch.

25

19. 09. 2007

Poriadok odmeňovania v Obci Vojany.

26

22. 09. 2009

Organizačná štruktúra OcÚ a subjektov bez právnej subjektivity patriacich pod Obec Vojany.

27

22. 04. 2009

VZN Obce Vojany č. 1/2009 o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Vojany.

28

30. 11. 2009

VZN Obce Vojany č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v k. ú. Vojany.

29

15. 02. 2010

VZN Obce Vojany č. 1/2010 o poskytovaní dotácií.

30

08. 03. 2010

VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území Obce Vojany.

23. 02. 2015

Dodatok č. 2

09. 05. 2016

Dodatok č. 3

27. 04. 2017

Dodatok č. 4

31

17. 11. 2010

VZN Obce Vojany č. 3/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v k. ú. Vojany.

32

22. 02. 2011

VZN Obce Vojany č. 1/2011 - Povodňový plán Obce Vojany.

33

15. 08. 2011

Organizačná štruktúra OcÚ a subjektov bez právnej subjektivity patriacich pod Obec Vojany.

34

02. 11. 2011

VZN Obce Vojany č. 2/2011, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v k. ú. Vojany.

35

20. 03. 2012

Smernica č. 1/2012 o slobodnom prístupe k informáciám.

36

26. 06. 2012

Organizačný poriadok Obce Vojany.

37

15. 08. 2012

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch.

38

13. 09. 2012

Smernica č. 2/2012 o verejnom obstarávaní.

39

08. 11. 2012

VZN Obce Vojany č. 1/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach zriadených Obcou Vojany.

40

08. 11. 2012

VZN Obce Vojany č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v katastrálnom území Vojany.

41

08. 03. 2013

Dodatok č. 1 k VZN Obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území Obce Vojany.

42

08. 11. 2012

Zásady hospodárenia s majetkom obce Vojany.

43

30. 04. 2013

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch.

44

26. 03. 2013

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Vojanoch.

45

26. 03. 2013

Zásady odmeňovania členov komisií obecného zastupiteľstva vo Vojanoch.

46

01. 07. 2013

Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedov zo sociálneho fondu pre zamestnancov Obce Vojany.

28. 10. 2014

Dodatok č. 1 k Zásadám pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov obce Vojany.

47

20. 03. 2013

Poriadok odmeňovania zamestnancov obce.

48

28. 03. 2012

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice vo Vojanoch.

49

10. 12. 2014

VZN Obce Vojany č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v katastrálnom území Vojany.

50

10. 12. 2014

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch.

51

10. 12. 2014

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch.

52

10. 12. 2014

Zásady odmeňovania členov komisií pri OZ vo Vojanoch.

53

09. 02. 2015

Smernica o používaní motorových vozidiel obce Vojany.;

54

23. 02. 2015

VZN obce Vojany o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou v k. ú. Vojany

55

08. 10. 2015

Organizačný poriadok obce Vojany

56

10. 12. 2015

VZN obce Vojany č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v k. ú. Vojany.

57

10. 12. 2015

VZN obce Vojany č. 3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce Vojany.

58

21. 06. 2016

VZN obce Vojany č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmia drobnými stavebnými odpadmi.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky