Rok 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2013

SAMOSPRÁVA OBCE > Dokumenty na stiahnutie > Uznesenia OZ


Prehľad uznesení Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch
za rok 2013
(Uznesenie stiahnete kliknutím na číslo uznesenia)
Vysvetlivky: ZB - Z. Béres; GF - G. Franko; LJ - L.Jakub; ZK - Z. Kark; FK - F. Kaszonyi; AL - A. Lukáč; MV - MUDr. M. Varga
- hlasoval za;       - hlasoval proti;       - zdržal sa hlasovania;       - neprítomný

Číslo
uzne-
senia

Číslo schôdze,
dátum

Predmet uznesenia
(uvádzame informatívny popis, konkrétne znenie nájdete v uznesení)

Výsledok hlasovania
(výpis hlasovania; schválené/neschválené)

Poznámka

1/2013

1. schôdza,
15. 01. 2013

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

2/2013

1. schôdza,
15. 01. 2013

SCHVAĽUJE uznesenie o návrhovej komisii.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

3/2013

1. schôdza,
15. 01. 2013

BERIE NA VEDOMIE informáciu starostu o projekte.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

4/2013

1. schôdza,
15. 01. 2013

SCHVAĽUJE podanie žiadosti o poskytnutie dotácie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

5/2013

1. schôdza,
15. 01. 2013

SCHVAĽUJE podanie žiadosti o NFP - kamer. systém.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

6/2013

1. schôdza,
15. 01. 2013

SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

7/2013

1. schôdza,
15. 01. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu výb. komisie a POVERUJE starostu podpisom zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

8/2013

1. schôdza,
15. 01. 2013

ŽIADA starostu o navrátenie terénu pod dočasnou skládkou do pôvodného stavu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

9/2013

1. schôdza,
15. 01. 2013

SCHVAĽUJE plat starostu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

10/2013

1. schôdza,
15. 01. 2013

SÚHLASÍ s vykonávaním podnikateľskej činnosti hlavného kontrolóra.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

11/2013

2. schôdza,
23. 01. 2013

SCHVAĽUJE uzatvorenie zml. o poskytnutí NFP a POVERUJE starostu podpisom zml.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

12/2013

3. schôdza,
12. 02. 2013

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

13/2013

3. schôdza,
12. 02. 2013

SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

14/2013

3. schôdza,
12. 02. 2013

SCHVAĽUJE zmenu v projekte modernizácie verejného osvetlenia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

15/2013

4. schôdza,
13. 03. 2013

SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

16/2013

4. schôdza,
13. 03. 2013

SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

17/2013

4. schôdza,
13. 03. 2013

BERIE NA VEDOMIE prevzatie stavby.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

18/2013

4. schôdza,
13. 03. 2013

ODROČUJE bod č. 4. na ďalšie zasadnutie OZ po verejnej schôdzi.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

19/2013

4. schôdza,
13. 03. 2013

SCHVAĽUJE spoločné hlasovanie o pridelení dotácií.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

20/2013

4. schôdza,
13. 03. 2013

SCHVAĽUJE poskytnutie dotácií.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

21/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

22/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

23/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE poskytnutie dotácie pre CZŠ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

24/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

25/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE stanovisko k Správe o hodnotení činnosti - KFŠ Delta, s. r. o.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

26/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

ODROČUJE bod č. 6. - poriadok odmenňovania zamestnancov obce.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

27/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE Zásady odmeňovania predsedov a členov komisií OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

28/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE zásady odmeňovania poslancov OZ Obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

29/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE odmenu hlavného kontrolóra.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

30/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu HK a ŽIADA STAROSTU o návrh na odstr. nedost.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

31/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE dodatok č. 1. k VZN Obce Vojany č. 2/2010.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

32/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE programový rozpočet Obce Vojany na roky 2013 - 2015.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

33/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE predaj motorového vozidla Opel.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

34/2013

5. schôdza,
25. 03. 2013

SCHVAĽUJE odmenu zástupcovi starostu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

35/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

36/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

37/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

BERIE NA VEDOMIE informáciu starostu o získaní dotácie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

38/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

BERIE NA VEDOMIE informáciu starostu o získaní dotácie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

39/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE uzatvorenie dodatku č. 2 k zmluve č. 4/2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

40/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE predĺženie rámcovej zmluvy č. 7/2012

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

41/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

BERIE NA VEDOMIE vyjadrenie Obce vojany k správe hlavného kontrolóra.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

42/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE vyúčtovanie dotácie za rok 2012 - Futbalový klub.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

43/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE vyúčtovanie dotácie za rok 2012 - Stolnotenisový klub.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

44/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE vyúčtovanie dotácie za rok 2012 - CSEMADOK.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

45/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE vyúčtovanie dotácie za rok 2012 - Reformovaná kresťanská cirkev.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

46/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE vyúčtovanie dotácie za rok 2012 - Poľovnícke združenie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

47/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE doplnenie rokovacieho poriadku.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

48/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE - ŽIADA právneho zástupcu o analýzu VZN o posk. dotácií.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

49/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

BERIE NA VEDOMIE informáciu o výške dane z nehnuteľnosti za rok 2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

50/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

BERIE NA VEDOMIE záznamy z prieskumu trhu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

51/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE podpísanie zmluvy na vykonanie verejných obstar.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

52/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE podpísanie zmluvy na vypracovanie projekt. dokument.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

53/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE podpísanie zml. na vypracovanie zjednoduš. pr. dokum.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

54/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu finančnej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

55/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

BERIE NA VEDOMIE spr. kult. kom. a SCHVAĽUJE usk. ak. Majáles a Deň matiek.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

56/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu komisie verejného poriadku.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

57/2013

6. schôdza,
30. 04. 2013

SCHVAĽUJE zmenu smernice o verejnom obstarávaní.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

58/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

SCHVAĽUJE program zasadnutia OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

59/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

60/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

SCHVAĽUJE preberací protokol stavby "Spevnené plochy k polyf. budove"

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

61/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

BERIE NA VEDOMIE informáciu projektanta "Rek. odvodňovacích rigólov"

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

62/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

BERIE NA VEDOMIE informáciu projektanta "Futbalové ihrisko"

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

63/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

BERIE NA VEDOMIE informáciu starostu o poskytnutí dotácie od Úradu vlády.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Príloha

64/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

UKLADÁ predsedovi kultúrnej komisie pripraviť prog. "III. Vojanský f. MNK"

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

65/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenia č. 1/2013 a č. 2/2013.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

66/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

BERIE NA VEDOMIE záznam hlavného kontrolóra.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

67/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

BERIE NA VEDOMIE 9 záznamov z prieskumu trhu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

68/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s víťazmi súťaží.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

69/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

BERIE NA VEDOMIE právny rozbor - poskytovanie dotácií.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

70/2013

7. schôdza,
28. 05. 2013

BERIE NA VEDOMIE pozvánku SE Vojany a POVERUJE predsedu k. k. zost. družstva.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

71/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

72/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

73/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

BERIE NA VEDOMIE infomáciu projektantky D. Betákovej.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

74/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

SCHVAĽUJE projektovú dokumentáciu "Rek. odvod. rigólov"

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Príloha

75/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlav. kontr. k záverečnému účtu za r. 2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

76/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu finančnej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

77/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

SCHVAĽUJE záverečný účet a celoroč. hosp. obce Vojany za r. 2012 bez výhrad.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

78/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hl. kontr. na II. polrok 2013.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

79/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a POVERUJE starostu podpisom zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

80/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu kultúrnej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

81/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

SCHVAĽUJE odmeny členom komisií za I. polrok 2013.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

82/2013

8. schôdza,
25. 06. 2013

ODROČUJE rokovanie o projekte "Modernizácia kamerového systému"

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

83/2013

9. schôdza,
25. 06. 2013

SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

84/2013

9. schôdza,
25. 06. 2013

SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

85/2013

9. schôdza,
25. 06. 2013

SCHVAĽUJE variant C projektu "Rek. a mod. kamerového systému v o. Vojany"

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

86/2013

9. schôdza,
25. 06. 2013

BERIE NA VEDOMIE informáciu starostu o pozvánke KFŠ Delta s. r. o.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

87/2013

9. schôdza,
25. 06. 2013

RUŠÍ uznesenie č. 81/2013.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

88/2013

9. schôdza,
25. 06. 2013

SCHVAĽUJE zmenu zásad odmeňovania členov komisií pri OZ obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

89/2013

9. schôdza,
25. 06. 2013

SCHVAĽUJE zmenu zásad odmeňovania poslancov OZ obce Vojany

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

90/2013

9. schôdza,
25. 06. 2013

UKLADÁ výber. komisii pri OZ obce Vojany vyrozumieť poslancov o otváraní ponúk.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

91/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

92/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

93/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

MENÍ uznesenie č. 90 zo dňa 27. 06. 2013.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

uz. 90/'13

94/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

SCHVAĽUJE zmluvu - inkluzívny mod. vzd. a POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

95/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

ŽIADA starostu obce pripraviť zmenu rozpočtu projektu "Stavebné úpr. MŠ".

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

96/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

SCHVAĽUJE rozpočet stavby "Zastrešenie obecného javiska".

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

97/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

BERIE NA VEDOMIE audítorskú správu za rok 2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

98/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

99/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

100/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

101/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

102/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

103/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

104/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

105/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

106/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

RUŠÍ uznesenie č. 5 zo dňa 10. 2. 2009.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

107/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

SCHVAĽUJE uzatvorenie zmluvy o posk. dotácie na podp. kult. nár. menšín.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

108/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

SCHVAĽUJE uzatvorenie zmluvy o reklame medzi SE, a. s. a obcou Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

109/2013

10. schôdza,
24. 07. 2013

ODROČUJE rokovanie o bode "Fut. ihrisko a šatne obce Vojany" na najbližšie zas.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

110/2013

11. schôdza,
24. 07. 2013

SCHVAĽUJE program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

111/2013

11. schôdza,
24. 07. 2013

SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

112/2013

11. schôdza,
24. 07. 2013

SCHVAĽUJE vypísanie verejného obstarávania na projekt rek. MŠ Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

113/2013

114/2013

115/2013

116/2013

117/2013

118/2013

119/2013

120/2013

121/2013

122/2013

123/2013

124/2013

125/2013

126/2013

127/2013

128/2013

129/2013

130/2013

131/2013

132/2013

133/2013

134/2013

135/2013

136/2013

137/2013

138/2013

139/2013

140/2013

141/2013

142/2013

143/2013

144/2013

145/2013

146/2013

147/2013

148/2013

149/2013

150/2013

151/2013

152/2013

153/2013

154/2013

155/2013

156/2013

157/2013

158/2013

159/2013

160/2013

161/2013

162/2013

163/2013

164/2013

165/2013

166/2013

167/2013

168/2013

169/2013

170/2013

171/2013

172/2013

173/2013

174/2013

175/2013

176/2013

177/2013

178/2013

179/2013

180/2013

181/2013

182/2013

183/2013

184/2013

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky