Rok 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2016

SAMOSPRÁVA OBCE > Dokumenty na stiahnutie > Uznesenia OZ


Prehľad uznesení a výpis z hlasovaní poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch
za rok 2016
(Uznesenie stiahnete kliknutím na číslo uznesenia)
Vysvetlivky: ZB - Z. Béres; MB - M. Bračok; GF - G. Franko; LJ - L.Jakub; ZK - Z. Kark; FK - F. Kaszonyi; AL - A. Lukáč
- hlasoval za;       - hlasoval proti;       - zdržal sa hlasovania;       - neprítomný

Číslo
hlaso-
vania

Číslo
uzne-
senia

Číslo schôdze,
dátum

Predmet uznesenia
(uvádzame informatívny popis, konkrétne znenie nájdete v uznesení)

Výsledok hlasovania
(výpis hlasovania; schválené/neschválené)

Poznámka

1. schôdza, 28. januára 2016.

1.

1/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ SCHVAĽUJE presun bodu č. 10 programu zasadnutia pred bod č. 4.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

2.

2/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

3.

3/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ VOLÍ členov návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

4.

4/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu HK o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

5.

5/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ SÚHLASÍ s prevádzkovaním zariadenia na zber odpadov pre KOVSTEEL, s. r. o., 076 72 Vojany č. 315

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

6.

6/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ RUŠÍ uznesenie č. 171 zo dňa 10. 12. 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

Uznesenie
č. 171/2015

7.

7/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ ŽIADA právneho zástupcu o vypracovanie právneho stanoviska vo veci ďalšieho postupu vymáhania zmluvnej pokuty od Jákob ép. Kft v termíne na marcové zasadnutie OZ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

8.

8/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ MENÍ Požiarnu komisiu na Komisiu ochrany pred požiarmi a ochrany verejného poriadku a rozširuje jej úlohy o ochranu verejného poriadku v obci.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

9.

9/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ VOLÍ nza členov Komisie ochrany pred požiarmi a ochrany verejného poriadku: Béres, Franko, Jakub, Kark, Kaszonyi, Lukáč.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

10.

Neschvál.

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ ŽIADA starostu obce o predloženie nového návrhu odmeňovania členov komisií OZ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

11.

10/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE:
a) Správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov 3. štvrťrok 2015 a Odpoveď na žiadosť hlavného kontrolóra obce č . 77212015 zo dňa 26.11.2015;
b
) Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole - odmeňovanie zamestnancov obce Vojany a Stanovisko k Správe o vykonanej kontrole - odmeňovanie zamestnancov obce Vojany;
c
) Správu hlavného kontrolóra o kontrole odmeňovania poslancov OZ a členov komisií pri OZ vo Vojanoch;
d
) Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti v roku 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

12.

11/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ ŽIADA starostu obce o vypracovanie plánu verejného obstarávania na rok 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

13.

12/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na I. polrok 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

14.

13/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ: a) SCHVAĽUJE uzatvorenie Dodatku 2/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu s
: Fúra s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce;
b)
POVERUJE starostu obce s podpísaním zmluvy

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

15.

14/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ: a) SCHVAĽUJE uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava;
b) POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

16.

15/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správy výberovej komisie:
a) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie vybranej
aktivity k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR - 13/PRV/2015 (CPV -71242000-6);
b) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 12 a 13/PRV/2015 (CPV -79421200-3);
c) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie vybranej
aktivity k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR- 12/PRV/2015 (CPV -71242000-6);
d) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti
o NFP z 12/PRVI2015, podopatrenia 7.4.5. (Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materskej školy vo Vojanoch) (CPV 71242000-6).

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

17.

16/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ SCHVAĽUJE Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

18.

17/2016

1. schôdza,
28. 01. 2016

OZ POVERUJE starostu podpísaním objednávky s úspešnými uchádzačmi: a) Ing. Dana Betáková, SNP 250/6, 066 01 Humenné, obstarávacia cena 4 000,00 eur s DPH;
b) AS EKO, s.r.o., Staničná 143/34, 076
15 Veľaty obstarávacia cena 3 000,00 eur, nie je platcom DPH;
c) BOSKOV s.r.o., Myslina 15, 066
01 Humenné s obstarávacou cenou 3 800,00 eur, nie je platcom DPH;
d) Ing. Miroslav Kic, 072 54 Lekárovce 78, IČO 3268 1291 obstarávacia cena
1 170,00 eur s DPH.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

2. schôdza, 1. marca 2016.

19.

18/2016

2. schôdza,
01. 03. 2016

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

20.

19/2016

2. schôdza,
01. 03. 2016

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

21.

20/2016

2. schôdza,
01. 03. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu HK o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

22.

21/2016

2. schôdza,
01. 03. 2016

OZ SCHVAĽUJE plán verejného obstarávania na rok 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

23.

Neschvál.

2. schôdza,
01. 03. 2016

OZ SCHVAĽUJE zmenu Zásad odmeňovania členov komisií OZ vo Vojanoch.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

24.

22/2016

2. schôdza,
01. 03. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu o vykonaní verejného obstarávania: "Rekonštrukcia a výstavba objektov pre trávenie voľného času".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

25.

23/2016

2. schôdza,
01. 03. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu o vykonaní verejného obstarávania: "Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich rigolov a chdníkov v obci Vojany".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

26.

24/2016

2. schôdza,
01. 03. 2016

OZ SÚHLASÍ s vypísaním verejného obstarávania cez elektronické trhovisko na realizáciu projektu "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ v zmysle projektovej dokumentácie v maximálnej cene 46 948,71 Eur s DPH s podmienkou poskytnutia dotácie vo výške 95%.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

3. schôdza, 29. marca 2016

27.

25/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ SCHVAĽUJE upravený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

28.

26/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

29.

27/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu HK o plnaní uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

30.

28/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ RUŠÍ uznesenia č. 170 a 171 zo dňa 10. 12. 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

Uznesenie
č. 170/2016

Uznesenie
č. 171/2016

31.

29/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE list zo dňa Heleny Kissovej 21. 3. 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

32.

30/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ SCHVAĽUJE zvolanie zasadnutia OZ do 15. apríla 2016 ohľadom ďalšej údržby kanalizačných prípojok a DČOV v obci Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

33.

31/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko právneho zástupcu k Zmluve o dielo na údržbu kanalizačných prípojok a DČOV č. 1/2008 zo dňa 19. 03. 2008 vrátane dodatkov.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

34.

32/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko právneho zástupcu k ďalšiemu postupu vo veci vymáhania zmluvnej pokuty od Jákob ép. Kft.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

35.

33/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE uznesenie okresného súdu Michalovce.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

36.

34/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE informácie o prebiehajúcom súdnom spore na Okresnom súde Michalovce pod spisovou značkou
18Cb/2/2016 o zaplatenie 8 328,00 eur s príslušenstvom pre ELTODO OSV. S.r.o. Košice
;
b)
SÚHLASÍ s pokračovaním v súdnom spore vo veci sp. zn 18Cb/2/2016 o zaplatenie 8 328,00 eur s príslušenstvom pre EL TODO OSVETLENIE s.r.o. Košice.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

37.

35/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ SCHVAĽUJE vypracovanie znaleckého posudku na posúdenie funkčnosti drenážnej kanalizácie na futbalovom ihrisku.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

38.

36/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu HK zo dňa 22. 3. 2016 č. 231/2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

39.

37/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ ŽIADA obecný úrad o vypracovanie dokumentácie nevyhnutnej pre prevádzkovanie kamerového systému v obci Vojany a aktualizovať bezpečnostný projekt obce v termíne na najbližšie zasadnutie OZ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

40.

38/2016

3. schôdza,
29. 03. 2016

OZ SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 a 2/2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

4. schôdza, 13. apríla 2016.

41.

39/2016

4. schôdza,
13. 04. 2016

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 13. 04. 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

42.

40/2016

4. schôdza,
13. 04. 2016

OZ SCHAVĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

43.

41/2016

4. schôdza,
13. 04. 2016

OZ: a) SCHVAĽUJE uzatvorenie dodatku č. 3 k zmluve o dielo č. 1/2008 zo dňa 19.9.2008 s Jánom Juhászom súkromným
podnikateľom, Vojany 77, ktorým sa mení čl. I/1 tak, že
predmetom zmluvy je údržba kanalizačných prípojok a DČOB v k.u. Vojany v počte l 50 ks a č. II/l sa cena za jeden rok mení na sumu 5 601 eur, a čl. ll/2 štvrťročne 1400,25 eur;
b)
ŽIADA obecný úrad o vyzvanie Juhásza na dodržanie zmluvne prevzatých povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielu č. 1/2008 zo dňa 19.9.2008 a jej dodatkov.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

44.

42/2016

4. schôdza,
13. 04. 2016

OZ ŽIADA starostu obce zvolaním občanov obce, ktorí majú nefunkčné DČOV.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

5. schôdza, 19. mája 2016.

45.

43/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

46.

44/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

47.

45/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE vyhodnotenie HK plnenia uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

48.

46/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ SCHVAĽUJE vymáhanie zmluvnej pokuty vo výške 12 500,00 Eur od Jákob-ép. Kft. Maďarsko cestou súdu, v prípade že do 30. 06. 2016 nebude predložená faktúra za vykonané práce.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

49.

47/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ SCHVAĽUJE presunutie bodov 11., 13. a 14. pred bod 5.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

50.

48/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ SCHVAĽUJE Dodatok č. 3. k VZN obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany v sume 17 748,61 Eur.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

51.

49/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE záznam z prieskumu na dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre školskú
jedáleň vo Vojanoch, a POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s víťazom: Cimbaľák, s.r.o.,  Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov;
b) BERIE NA VEDOMIE
záznam z prieskumu na dodávku zeleniny a ovocia pre školskú jedálvo Vojanoch a POVERUJE starostu obce s podpísaním zmluvy s víťazom: TIP TOP Erika Doryová, 076 75 Veľké Raškovce;
c
) BERIE NA VEDOMIE záznam z prieskumu na dodávku hydiny, mraziarenských výrobkov, rýb
pre školskú jedáleň vo Vojanoch a
POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s víťazom: FEGA FROST, s.r.o. Tehelná 2, 060 OJ Kežmarok;
d) BERIE NA VEDOMIE záznam z prieskumu na dodávku potravinárskych výrobkov pre školskú
jedáleň vo Vojanoch a
POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s víťazom: INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen;
a) BERIE NA VEDOMIE záznam z prieskumu na nákup materiálu pre bežnú údržbu v budovách
a zariadeniach obce a poveruje starostu obce podpísaním zmluvy s víťazom: Stavebniny
KOVÁCS, Gabriel Kovács, 076 72 Vojany 315
.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

52.

50/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt: "Nákup technológie na triedený zber BRO odpadu v obci Vojany" vo Výške 65 000,00 Eur;
b) SCHVAĽUJE vypísanie verejnej súťaže na
"Nákup technológie na triedený zber BRO odpadu v obci Vojany";
c) POVERUJE spoločnosť Inited, s. r. o. vypísaním verejného obstarávania v cene 300,00 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

53.

51/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE Stavebnotechnické posúdenie závad stavby Futbalové ihrisko - drenážna kanalizácia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

54.

52/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie starostu obce o odpovedi Jána Juhásza .

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

55.

Chýba.

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ SCHVAĽUJE poskytnutie dotácie pre CSEMADOK,
z. o. Vojany na rok 2016 vo výške 500,00 Eur.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

56.

53/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre TTC Tigers Vojany na rok 2016 vo výške 2 500,00 Eur.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

57.

54/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE Záznam HK o kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Vojany v roku 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

58.

55/2016

5. schôdza,
19. 05. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa funkcie predsedu finančnej komisie poslancom Gabrielom Frankom.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

6. schôdza, 21. júna 2016.

59.

56/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

60.

57/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

61.

58/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

62.

59/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ SCHVAĽUJE VZN obce Vojany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v KÚ obce Vojany s navrhovanými zmenami.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

63.

60/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ RUŠÍ uznesenie č. 29 zo dňa 04. 05. 2005.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

64.

61/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ ŽIADA starostu obce vyhodnotiť VZN č. 1/2016 a predložiť písomnú správuna januárové zasadnutie OZ v roku 2017.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

65.

62/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

66.

63/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ SCHVAĽUJE: a) Záverečný účet obce Vojany a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad;
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 56 264,49 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

67.

64/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Vojany v roku 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

68.

65/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o nákupe technológie na triedený zber BRO v obci Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

69.

66/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE vyjadrenie firmy Eltodo, a. s., zo dňa 03. 05. 2016 vo veci zaplatenia faktúry vo výške 8 328,00 € v rámci záručnej opravy verejného osvetlenia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

70.

67/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ SCHVAĽUJE Registratúrny poriadok Obecného úradu vo Vojanochzo dňa 25. 04. 2016 s účinnosťou od 01. 07. 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

71.

68/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE informácie o programe WebGIS;
b) POVERUJE starostu obce podpísaním Licenčnej zmluvy a Zmluvy o poskytnutí služieb s firmou Geodeticca, s. r. o., Floriánska 19, 040 01 Košice.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

72.

69/2016

6. schôdza,
21. 06. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE vyjadrenie Jána Juhásza zo dňa 16. 06. 2016 vo veci DČOV.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

7. schôdza, 27. júla 2016.

73.

70/2016

7. schôdza,
27. 07. 2016

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

74.

71/2016

7. schôdza,
27. 07. 2016

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

75.

72/2016

7. schôdza,
27. 07. 2016

OZ SCHVAĽUJE podanie žiadosti o NFP na Environmentálny fond na dokončenie stavby "Odvedenie dažďových vôd Vojany - rekonštrukcia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

76.

73/2016

7. schôdza,
27. 07. 2016

OZ SCHVAĽUJE namontovať odvodňovací rigol cez cestu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

77.

74/2016

7. schôdza,
27. 07. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu HK o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

78.

75/2016

7. schôdza,
27. 07. 2016

OZ SCHVAĽUJE prepracovanie zmluvy s Bračokom - vynechať zverejňovanie dokumentov.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

79.

76/2016

7. schôdza,
27. 07. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE Informácie o vymáhaní zmluvnej pokuty od Jákob-ép, Kft, Maďarsko.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

80.

77/2016

7. schôdza,
27. 07. 2016

OZ SCHVAĽUJE návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Vojany na 2. polrok 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

81.

78/2016

7. schôdza,
27. 07. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE: a) Správu o kontrolnej činnosti HK obce Vojany v 1. polroku 2016;
b) Správu HK o vykonanej následnej kontrole odmeňovania zamestnancov obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

82.

79/2016

7. schôdza,
27. 07. 2016

OZ SCHVAĽUJE uskutočnenie akcie "V. Vojanský festival MNK" dňa 28. 08. 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

83.

80/2016

7. schôdza,
27. 07. 2016

OZ ŽIADA poslancov OZ, aby do 05. 08. 2016 predložili na ObÚ návrhy na odstránenie závad zistených pri revízii bleskozvodov a elektrických zariadení v budovách v majetku obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

8. schôdza, 23. augusta 2016.

84.

81/2016

8. schôdza,
23. 08. 2016

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

85.

82/2016

8. schôdza,
23. 08. 2016

OZ SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

86

83/2016

8. schôdza,
23. 08. 2016

OZ SCHVAĽUJE výdaj nákupných poukážok pre obyvateľov.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

87.

84/2016

8. schôdza,
23. 08. 2016

OZ SCHVAĽUJE navýšenie dotácie pre Obecný futbalový klub o 4 000,00 Eur.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

88.

85/2016

8. schôdza,
23. 08. 2016

OZ SCHVAĽUJE presun rozpočtových prostriedkov.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

9. schôdza, 28. septembra 2016.

89.

86/2016

9. schôdza,
28. 09. 2016

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

90.

87/2016

9. schôdza,
28. 09. 2016

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

91.

88/2016

9. schôdza,
28. 09. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu HK o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

92.

89/2016

9. schôdza,
28. 09. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu audítora k účtovnej uzávierke za rok 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

93.

90/2016

9. schôdza,
28. 09. 2016

OZ SCHVAĽUJE individuálnu výročnú správu obce Vojany za rok 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

94.

91/2016

9. schôdza,
28. 09. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou za rok 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

95.

92/2016

9. schôdza,
28. 09. 2016

OZ SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 a 4/2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

96.

93/2016

9. schôdza,
28. 09. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE vyúčtovanie akcie "V. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry"

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

97.

94/2016

9. schôdza,
28. 09. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE list okresného súdu Michalovce vo veci zaplatenia 8 328 € s prísl. firme ELTODO Osvetlenie, s. r. o.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

10. schôdza, 26. októbra 2016

98.

95/2016

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

99.

96/2016

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

100.

97/2016

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE plnenie uznesení OZ zo dňa 28. 09. 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

101.

98/2016

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE rozsudok Krajského súdu Košice zo dňa 08. 09. 2016 vo veci ELTODO OSVETLENIE, s. r. o. o splnení zmluvne prevzatej povinnosti.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

102.

99/2016

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko JUDr. Dušana Szabóa zo dňa 19. 10. 2016 k návrhu zmluvy o pripojení informačného systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráce.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

103.

100/2016

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s poskytovateľom Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

104.

Neschvál.

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ žiada pozvať zástupcu firmy Weby group na najbližšie zasadnutie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

105.

Neschvál.

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ poveruje starostu obce podpísaním zmluvy so spoločnosťou Weby group.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

106.

101/2016

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE prehľad aktuálnych a plánovaných žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na projekty obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

107.

102/2016

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ ODROČUJE voľbu predsedu finančnej komisie na januárové zasadnutie OZ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

108.

103/2016

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE správu výberovej komisie;
b) POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s firmou Gabriel Záhorčák.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

Objednávka
č. 16103

109.

104/2016

10. schôdza,
26. 10. 2016

OZ POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s divadlom Thália Színház Košice.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

11. schôdza, 03. novembra 2016

110.

105/2016

11. schôdza,
03. 11. 2016

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

111.

106/2016

11. schôdza,
03. 11. 2016

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

12. schôdza, 28. novembra 2016

112.

107/2016

12. schôdza,
28. 11. 2016

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

113.

108/2016

12. schôdza,
28. 11. 2016

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

114.

109/2016

12. schôdza,
28. 11. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

115.

110/2016

12. schôdza,
28. 11. 2016

OZ ŽIADA starostu obce o zaradenie bodu "Webstránka obce Vojany" do programu nasledujúceho zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

116.

111/2016

12. schôdza,
28. 11. 2016

OZ ODROČUJE bod "Návrh rozpočtu" na nasledujúce zasadnutie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

117.

112/2016

12. schôdza,
28. 11. 2016

OZ SCHVAĽUJE Povodňový plán záchranných prác.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

118.

113/2016

12. schôdza,
28. 11. 2016

OZ MENÍ Zásady odmeňovania členov komisií OZ v Čl. II. ods. 1 nasledovne: "OZ vo Vojanoch poskytuje mesačnú paušálnu odmenu vo výške 2,66% z priem. mesačnej mzdy v NH SR za každý kalendárny mesiac členom nasledovných komisií OZ Vojany: športová, výberová a kultúrna za obdobie od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

119.

114/2016

12. schôdza,
28. 11. 2016

OZ SCHVAĽUJE mimoriadnu odmenu poslancom a zapisovateľke.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

120.

115/2016

12. schôdza,
28. 11. 2016

OZ SCHVAĽUJE odmenu hlavného kontrolóra vo výške 30% za obdobie január - december 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

121.

116/2016

12. schôdza,
28. 11. 2016

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií na Obecný úrad a na Kultúrny dom;
b) POVERUJE starostu vystavením objednávky úspešnému uchádzačovi.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

122.

117/2016

12. schôdza,
28. 11. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Vojany Ing. Františke Krejzu ku dňu 28. 02. 2017.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

13. schôdza, 21. decembra 2016

123.

118/2016

13. schôdza,
21. 12. 2016

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

124.

119/2016

13. schôdza,
21. 12. 2016

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

125.

120/2016

13. schôdza,
21. 12. 2016

OZ BERIE NA VEDOMIE správu HK o plnenií uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

126.

121/2016

13. schôdza,
21. 12. 2016

OZ: a) SCHVAĽUJE rozpočet obce Vojany na rok 2017;
b) BERIE NA VEDOMIE rozpočet na roky 2018 a 2019.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

127.

122/2016

13. schôdza,
21. 12. 2016

OZ SCHVAĽUJE podpísanie zmluvy s firmou WebyGroup.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

128.

123/2016

13. schôdza,
21. 12. 2016

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Reformovanú kresťanskú cirkev Vojany na rok 2017 vo výške 8 000 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

129.

124/2016

13. schôdza,
21. 12. 2016

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Občianske združenie Attilu Lukáča Vojany na rok 2017 vo výške 500 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

130.

125/2016

13. schôdza,
21. 12. 2016

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Poľovnícke združenie Srnec Vojany na rok 2017 vo výške 500 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

131.

126/2016

13. schôdza,
21. 12. 2016

OZ SCHVAĽUJE dotáciu preObecný futbalový klub Vojany na rok 2017 vo výške 14 000 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky