Rok 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2015

SAMOSPRÁVA OBCE > Dokumenty na stiahnutie > Uznesenia OZ


Prehľad uznesení Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch
za rok 2015
(Uznesenie stiahnete kliknutím na číslo uznesenia)
Vysvetlivky: ZB - Z. Béres; MB - M. Bračok; GF - G. Franko; LJ - L.Jakub; ZK - Z. Kark; FK - F. Kaszonyi; AL - A. Lukáč
- hlasoval za;       - hlasoval proti;       - zdržal sa hlasovania;       - neprítomný

Číslo
uzne-
senia

Číslo schôdze,
dátum

Predmet uznesenia
(uvádzame informatívny popis, konkrétne znenie nájdete v uznesení)

Výsledok hlasovania
(výpis hlasovania; schválené/neschválené)

Poznámka

1/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

2/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

3/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ ODROČUJE kontrolu uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

4/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ VOLÍ členov výberovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

5/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ ŽIADA starostu obce, aby za členov komisie na vyhodnotenie ponúk menoval členov výberovej komisie pri OZ Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

6/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ VOLÍ členov kultúrnej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

7/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE úlohy kultúrnej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

8/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ VOLÍ členov finančnej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

9/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE úlohy finančnej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

10/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ VOLÍ členov športovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

11/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE úlohy športovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

12/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ VOLÍ členov požiarnej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

13/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE úlohy požiarnej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

14/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Futbalový klub Vojany na rok 2015 vo výške 8 300 EUR.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

15/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre CSEMADOK o. z. Vojany na rok 2015 vo výške 650 EUR.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

16/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Reformovanú kresťanskú cirkev Vojany na rok 2015 vo výške 8 000 EUR.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

17/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre TTC Vojany na rok 2015 vo výške
2 500 EUR.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

18/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Poľovnícke združenie Srnec Vojany na rok 2015 vo výške 350 EUR.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

19/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE záznam výberovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

20/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE podpísanie zmluvy s vybranými uchádzačmi.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

21/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

22/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE záznam hlavného kontrolóra o kontrole evidencie a cestovných náhrad služobných ciest starostu a zamestnancov obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

23/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE doplnený plán činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na I. polrok 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

24/2015

1. schôdza,
28. 01. 2015

OZ SCHVAĽUJE výšku nájomného za prenájom kultúrneho domu vo Vojanoch.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

25/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

26/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

27/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

28/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania smernice o používaní služobných motorových vozidiel obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

29/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ SCHVAĽUJE smernicu o používaní motorových vozidiel obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

30/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ BERIE NA VEODMIE upozornenie prokurátora.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

31/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ SCHVAĽUJE VZN obce Vojany o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

32/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ SCHVAĽUJE Dodatok č. 2 k VZN obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

33/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ SCHVAĽUJE spolufinancovanie a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany 2015" a jej predloženie v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

34/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ: a) schval'uje vypracovanie žiadosti o poskytnutie hasičského motorového vozidla a jej predloženie Prezídiu Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky;
b) schvaľuje vypracovanie žiadosti o poskytnutie nového
protipovodňového vozíka a jej predloženie Sekretariátu Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky;
c) schval'uje vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
modernizáciu hasičskej techniky a jej podanie Ministerstvu vnútra SR;
d) schvaľuje vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
modernizáciu hasičskej techniky a jej podanie Ministerstvu financií SR;
e) schval'uje vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
modernizáciu hasičskej techniky z rezervy Predsedu vlády SR a jej predloženie Úradu vlády SR.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

35/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ SCHVAĽUJE dotáciu na rok 2015 pre Občianske združenie Attilu Lukáča - LATTIKA vo výške 500 EUR.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

36/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť Eleméra Bodora - Rebeka zo dňa 11. 2. 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

37/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ ŽIADA starostu obce zvolať jednanie so ŽSR ohľadom nelegálnej skládky do 31. marca 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

38/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ ODVOLÁVA MUDr. Michala Vargu zo školskej rady pri MŠ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

39/2015

2. schôdza,
23. 02. 2015

OZ DELEGUJE z obecného zastupiteľstva do Rady školy pri MŠ Vojany Mariána Bračoka.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

40/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

41/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

42/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

43/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ BERIE NA VEDOMI správu o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

44/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

45/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

46/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ ŽIADA právneho zástupcu obce o vypracovanie právneho rozboru k správe hlavného kontrolóra.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

47/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ ŽIADA hlavného kontrolóra o vykonanie kontroly rozsahu stavby "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu vo Vojanoch".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

48/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o novom programe VSE, a. s. Košice.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

49/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ a) BERIE NA VEDOMIE informáciu ohľadom žiadosti o odklad zaplatenia dane firmou Inprotech, s. r. o.;
b) ŽIADA obecný úrad, aby v prípade žiadosti firmy Inprotech, s. r. o. postupoval v zmysle platnej legislatívy.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

50/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE rozhodnutie MŽP SR o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu na projekt: "Odvedenie dažďových vôd - Vojany - rekonštrukcia" vo výške 100 000,00 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

51/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE záznamy zo zasadnutí výberovej komisie:
1.) Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 5.3.2015: "Dodanie a montáž okien, stavebného materiálu a murárske práce pre MŠ Vojany";
2.
) Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 5.3.2015: "Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok";
3.
) Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa "Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov pre obec Vojany" Úspešným uchádzačom sa stal: Elektro Controls s.r.o., Cukrovarská 13, Trebišov;
4.
) Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 5.8.2014: 30.03.2015: "Dodávka kancelárskych potrieb pre Obec Vojany". Úspešným uchádzačom sa stal: MIPA, Stavbárov 3, Michalovce;
5.
) Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 30.03.2015: "Zabezpečenie PZS pre zamestnancov OcÚ Vojany". Úspešným uchádzačom sa stal: GHP Medical Services, Okružná 52, Michalovce.
6.
) Záznam z prieskumu trhu na predmet obstarávania zo dňa 30.03 .2015: "Dodávka pracovných odevov pre Obec Vojany". Došla iba jedná cenová ponuka verejné obstarávanie je zrušené a treba vypísať novú výzvu cez verejné trhovisko.
7.
) Verejné obstarávanie na predmet zákazky "Osadenie spomaľovacích prahov a trvalého dopravného značenia v obci Vojany" sa vypíše výzva na predloženie cenovej ponuky.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

52/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ ŽIADA právneho zástupcu obce o vypracovanie právneho rozboru ohľadom poskytnutia stravných lístkov zamestnancom obce.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

53/2015

3. schôdza,
31. 03. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu požiarnej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

54/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ SCHVAĽUJE: a) odročenie bodov 5 a 6 na žiadosť hlavného kontrolóra na nasledujúce zasadnutie OZ;
b) upravený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

55/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

56/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

57/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE právny rozbor o poskytovaní stravných lístkov.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

58/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE právny rozbor o zmluvnej pokute zhotoviteľovi šatní pri futbalovom ihrisku.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

59/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ ŽIADA obecný úrad, aby vyzval zhotoviteľa šatní pri futbalovom ihrisku na vyjadrenie o zaplatení pokuty.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

60/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ ZRIAĎUJE komisiu na ochranu verejného záujmu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

61/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ VOLÍ členov komisie na ochranu verejného záujmu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

62/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu finančnej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

63/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ SCHVAĽUJE predaj prebytočných pouličných svietidiel.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

64/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ SCHVAĽUJE usporiadanie majálesu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

65/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ SCHVAĽUJE usporiadanie dňa matiek.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

66/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ a) BERIE NA VEDOMIE informácie o stave náhradných dielov k DČOV a stave rigolov v obci Vojany;
b) ŽIADA starostu obce prijať opatrenia ohľadom
náhradných dielov k DČOV a rigolov v obci Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

67/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ RUŠÍ uznesenie č. 5/2009.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

68/2015

4. schôdza,
30. 04. 2015

OZ SCHVAĽUJE výpožičku nebytových priestorov v polyfunkčnej budove.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

69/2015

5. schôdza,
26. 05. 2015

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

70/2015

5. schôdza,
26. 05. 2015

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

71/2015

5. schôdza,
26. 05. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

72/2015

5. schôdza,
26. 05. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

73/2015

5. schôdza,
26. 05. 2015

OZ ŽIADA právneho zástupcu obce vypracovať dodatok k zmluve č. 1/2008.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

74/2015

5. schôdza,
26. 05. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

75/2015

5. schôdza,
26. 05. 2015

OZ ŽIADA starostu obce o odstránenie nedostatkov uvedených v správe hlavného kontrolóra.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

76/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

77/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

78/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

79/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko starostu obce k správe hlavného kontrolóra.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

80/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Vojany za rok 2014.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

81/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ SCHVAĽUJE záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Vojany za rok 2014 bez výhrad.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

82/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ POVERUJE starostu obce podpisom zmlúv s vybranými uchádzačmi.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

83/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ: a) SCHVAĽUJE vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie projektu likvidácie nelegálnych skládok;
b) POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

84/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ SCHVAĽUJE žiadosť FREY PLUS, s. r. o., Čičarovce, na umiestnenie pomníka na jednom hrobovom mieste.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

85/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko Jákob-ép., Kft., k zaplateniu zmluvnej pokuty.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

86/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ ŽIADA starostu obce: a) aby požiadal zhotoviteľa Jákob-ép, Kft., o finančné vyčíslenie naviac prác;
b) aby požiadal stavebný dozor o zaujatie stanoviska.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

87/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ BERIE NA VEODMIE správu komisie na ochranu verejného záujmu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

88/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ SCHVAĽUJE vypustiť Čl. 3, bod 2 z Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

89/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE kontrolu pravidiel odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií OZ obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

90/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ ŽIADA obecný úrad na najbližšom rokovaní informovať OZ o umiestnení cestných retardérov v obci.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

91/2015

6. schôdza,
25. 06. 2015

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE informáciu ohľadom odstránenia porúch v ŠJ;
b) ŽIADA obecný úrad o vypracovanie rozpočtového opatrenia na zmenu rozpočtu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

92/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

93/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ SCVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

94/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ ODROČUJE body č. 3., 6. a 7. na najbližšie zasadnutie OZ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

95/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko: a) Jákob ép, kft.; b) Ing. Petra Simona.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

96/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ SÚHLASÍ s rozsahom naviac prác špecifikovaným v stanovisku Jákob-ép, Kft.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

97/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ SCHVAĽUJE započítanie zmluvnej pokuty naviac prácami firme Jákob-ép., Kft.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

98/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko právneho zástupcu obce k Zásadám odmeňovania poslancov OZ a Zásadám odmeňovania členov komisií OZ obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

99/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE list firmy Eltodo, s. r. o., s návrhmi riešenia výpadku verejného osvetlenia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

100/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ SCHVAĽUJE vypracovanie znaleckého posudku na zistenie príčin poškodenia osvetlenia v obci Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

101/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ SCHVAĽUJE: a) program IV. Vojanského festivalu MNK; b) nákupné poukážky pre občanov.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

102/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE určenie predpokladanej hodnoty zákazky a postupu verejného obstarávania pre obec Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

103/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ SCVHVAĽUJE zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 2/2015 a 3/2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

104/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ SCHVAĽUJE zmenu dodatku č. 2 k zmluve č. 1/2008.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

105/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ SCHVAĽUJE návrh dodatku č. 2 k zmluve č. 1/2008 s pripomienkami p. Juhásza.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

106/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ ŽIADA obecný úrad vo Vojanoch vykonať kontrolu stavu DČOV v mesiaci február 2016 a písomne informovať OZ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

107/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ: a) SCHVAĽUJE zmluvu s firmou KOHUT T., s. r. o., na dielo "Vnútorné stavebné úpravy v školskej jedálni vo Vojanoch"
b) POVERUJE starostu obce uzatvorením zmluvy s firmou KOHUT T., s. r. o., Ruská.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

108/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ SCHVAĽUJE 60 hodín mesačne za odplatu 5,00 Eur za hodinu pre živnostníka Mariána Bračoka.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

109/2015

7. schôdza,
28. 07. 2015

OZ SCVAĽUJE zvýšenie platu starostu obce o 30% zákonného platu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

110/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

111/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

112/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE vyhodnotenie plnenia uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

113/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

114/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vojany na II. polrok 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

115/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE vyúčtovanie akcie IV. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

116/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ SCHVAĽUJE predaj nehnuteľnosti - pozemky zastavané stavbou v prospech ŽSR, a. s.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

117/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE odborné vyjadrenie vo veci nefunkčnosti verejného osvetlenia v obci Vojany po vykonanej modernizácii.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

118/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ SCHVAĽUJE zvolanie pracovného stretnutia na deň 17. 09. 2015 o 15:00 hodine vo veci nefunkčnosti verejného osvetlenia v obci Vojany za účasti zhotoviteľa a poslancov OZ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

119/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE upozornenie prokurátora zo dňa 28. 08. 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

120/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ KONŠTATUJE, že v budúcnosti bude schvaľovať uznesenia, ktoré budú formulované presne.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

121/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu audítora za rok 2014.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

122/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ SCHVAĽUJE výročnú správu obce Vojany za rok 2014.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

123/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ: a) SCHVAĽUJE vypracovanie projektovej dokumentácie a žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vojany 2016";
b) SCHVAĽUJE spolufinancovanie projektu
"Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vojany 2016" vo výške 1 000  €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

124/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ: a) SCHVAĽUJE vypracovanie projektovej dokumentácie a žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Vojany 2016";
b) SCHVAĽUJE spolufinancovanie projektu "Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Vojany 2016" vo výške 10 000  €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

125/2015

8. schôdza,
09. 09. 2015

OZ SCHVAĽUJE vypracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Energetický audit budovy Materskej školy v obci Vojany 2015".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

126/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

127/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

128/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE vyhodnotenie plnenia uznesení za september 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

129/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ: a) SCHVAĽUJE uzatvorenie zmluvy o dielo na zákazku "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vojany s formou EUREX, s. r. o.
b) POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

130/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ SCHVAĽUJE usporiadanie Dňa úcty k starším.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

131/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ SCHVAĽUJE prijatie 26 uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu "Šanca na zamestnanie" do pracovného pomeru na dobu 9 mesiacov.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

132/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ: a) SCHVAĽUJE zmluvu o nájme pozemku za účelom realizácie projektu "Odvedenie dažďových vôd Vojany - rekonštrukcia";
b) POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

133/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE informáciu ohľadom uzatvorenia zmluvy so spoločnosťou Naturpack, a. s.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

134/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ: a) SCHVAĽUJE uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluvám o dodávke plynu;
b) POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

135/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ SCHVAĽUJE dotáciu Futbalovému klubu vo výške 1 500 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

136/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 4/2015 a 5/2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

137/2015

9. schôdza,
08. 10. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE informáciu ohľadom rodinného domu č. 185.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

138/2015

10. schôdza,
21. 10. 2015

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

139/2015

10. schôdza,
21. 10. 2015

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

140/2015

10. schôdza,
21. 10. 2015

OZ SCHVAĽUJE objednanie opravy svietidiel verejného osvetlenia v obci Vojany na základe zmluvy o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Vojany" zo dňa 4.9.2015v počte 80 ks od ELTODO osvetlenie s.r.o. na základe cenovej ponuky zo dňa 13.10.2015 č. 262112015 z dôvodu
vzniknutej situácie a nefunkčnosti verejného osvetlenia. Fakturovať sa budú skutočne prevedené
práce. Obec zabezpečí plošinu s obsluhou. Žiadame oznámiť aspoň 24 hod. pred príchodom do obce termín príchodu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

141/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ ODROČUJE bod č. 12.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

142/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ ZARADÍ do programu bod: Mimoriadna odmena poslancom na rok 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

143/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ ODROČUJE bod "Právny rozbor - zmluva o dielo na údržbu kanalizačných prípojok a DČOV" na nasledujúce zasadnutie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

144/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ ZARADÍ do programu zasadnutia bod: "Následná kontrola účtovných dokladov 1. štvrťroka 2015".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

145/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ ZARADÍ do programu zasadnutia bod: "Informácia poslanca o návšteve splnomocnenca vlády SR pre rómske menšiny".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

146/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

147/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ ŽIADA právneho zástupcu obce o zaujatie stanoviska ohľadom vymáhania faktúry č. 415046.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

148/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

149/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správy hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za roky 2012, 2013 a 2014.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

150/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu finančnej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

151/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ ŽIADA právneho zástupcu obce vypracovať stanovisko ohľadom pokuty 250 € uloženej obci SIŽP.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

152/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ NESCHVAĽUJE dotáciu pre Slovenský zväz chovateľov Michalovce.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

153/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ ODROČUJE bod "Žiadosť pekárne Kelpek".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

154/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE záznam z vyhodnotenia ponúk: "Vypracovanie tepelnotechnického posudku";
b) POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s víťazom.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

155/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ POVERUJE starostu obce vykonaním nového prieskumu trhu na predmet zákazky: "Osadenie spomaľovacích prahov a trvalého dopravného značenia".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

156/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ ODROČUJE bod "Návrh rozpočtu obce Vojany na roky 2016 - 2018 na nasledujúce zasadnutie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

157/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ SCHVAĽUJE mimoriadnu odmenu poslancom OZ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

158/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ SCHVAĽUJE uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve so spoločnosťou Natur-pack, a. s.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

159/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ NEUZNÁVA faktúru spoločnosti ELTODO Osvetlenie, s. r. o., na sumu 8 328 € z dôvodu, že sa jedná o opravu vád v rámci záruky. OZ žiada starostu obce, aby túto skutočnosť oznámil spoločnosti.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

160/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ: a) SCHVAĽUJE vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti v rámci výzvy Programu rozvoja vidieka a to na:
- Podiopatrenie 7.2, aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok, chodníkov a rigolov;
- Podopatrenie 7.4, aktivita 1 - Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev - výstavby detského ihriska, výstavba prístrešku nad stavbu, amfiteáter, výstavba altánku v obecnom parku, úprava priestranstva pri obecnom úrade;
- Podopatrenie 7.4, aktivita 5 - Zateplenie budovy Materskej školy a výmena okien;
b) ŽIADA starostu vyhlásiť verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie vyššie uvedených stavieb;
c) ŽIADA starostu obce vyhlásiť verejné obstarávanie na vypracovanie žiadosti o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

161/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ SCHVAĽUJE podpísanie zmluvy o prenájme reklamnej plochy so Združením FG-ADH: FibreGround, s. r. o. - vedúci člen Združenia Adotel-HEX, s. r. o.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

162/2015

11. schôdza,
26. 11. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie poslanca Attilu Lukáča o návšteve Splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v obci Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

163/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ ZARADÍ do programu zasadnutia body:
- Zmluva o výpožičke FK;
- Žiadosť o poskytnutie dotácie PZ Srnec Vojany;
- Žiadosť o poskytnutie dotácie FK Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

164/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ ZARADÍ do programu zasadnutia bod: "Nákup pozemku na vybudovanie nájomných bytov".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

165/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ MENÍ poradie bodov 5. a 7.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

166/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ ZARADÍ do programu zasadnutia bod: "Začatie reklamačného konania na drenáž na futbalovom ihrisku".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

167/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ ZARADÍ do programu zasadnutia bod: "Odmena hlavného kontrolóra".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

168/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

169/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE správu o plnení uznesení

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

170/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ ŽIADA poslanca Attilu Lukáča, aby pripravil podkladové materiály k výstavbe nízkorozpočtových domov.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

171/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SCHVAĽUJE služobnú cestu Attilu Lukáča, poslanca OZ, do Bratislavy za účelom riešenia otázky výstavby nízko nákladových bytov v obci Vojany so Splnomocnemcom vlády SR pre národnostné menšiny.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

172/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SCHVAĽUJE rozpočet obce Vojany na rok 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

173/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu na roky 2017 - 2018.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

174/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ ROZŠIRUJE uznesenie č. 106/2015 o odborníka na DČOV.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

175/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SCHVAĽUJE VZN obce Vojany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

176/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SCHVAĽUJE VZN obce Vojany o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

177/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ ŽIADA audítora obce Vojany o zaujatie stanoviska k analýze vymáhania zmluvnej pokuty od Jákob-ép. Kft., vypracovanej právnym zástupcom.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

178/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SÚHLASÍ, aby pokuta vo výške 250 na základe rozhodnutia SIŽP nebola nikomu zosobnená.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

179/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SCHVAĽUJE dotáciu na rok 2016 vo výške 500 € Občianskemu združeniu Lukáča Attilu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

180/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Reformovanú kresťanskú cirkev vo výške 8 000 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

181/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SCHVAĽUJE dotáciu na rok 2016 pre Obecný futbalový klub Vojany vo výške 9 800 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

182/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre PZ Srnec vo výške 500 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

183/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ NESÚHLASÍ so žiadosťou Pekárne Kelpek, s. r. o., ohľadom ambulantného predaja.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

184/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ ŽIADA poslancov, aby na najbližšie zasadnutie OZ predložili návrhy ohľadom jednotlivých komisií.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

185/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SCHVAĽUJE podpísanie zmluvy o výpožičke medzi obcou Vojany a Obecným futbalovým klubom Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

186/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ ŽIADA starostu obce, aby uplatnil reklamáciu v rámci záručnej lehoty na drenáž na futbalovom ihrisku u zhotoviteľa.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

187/2015

12. schôdza,
10. 12. 2015

OZ SCHVAĽUJE odmenu hlavnému kontrolórovi na rok 2015 vo výške 15 ročnej mzdy: 396 €

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky