Sťažnosti, návrhy a iné podnety - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Sťažnosti, návrhy a iné podnety

TRANSPARENTNÁ OBEC > Povinne zverejňované informácie

Sťažnosti, návrhy a iné podnety

Sťažnosti možno podať písomne alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu. Vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a vnútornou smernicou o vybavovaní sťažností.
Ostatné návrhy a iné podnety možno podávať aj faxom alebo e-mailom. Žiadosti a podnety sú vybavované najneskôr do 30 dní od ich doručenia, a to písomne alebo e-mailom, pokiaľ s tým ten, kto žiadosť, návrh alebo podnet podáva súhlasí.
V správnom konaní je možné lehotu v odôvodnených prípadoch predĺžiť, o čom musí byť účastník konania upovedomený.

Podnety a žiadosti, ktoré sú súčasťou správneho konania sa môžu podávať len písomne
(zásada písomnosti).


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky