Opravné prostriedky - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Opravné prostriedky

TRANSPARENTNÁ OBEC > Povinne zverejňované informácie

Opravné prostriedky


Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Márnym uplynutím lehoty na vybavenie je, keď povinná osoba v zákonnej lehote neposkytla informácie, nesprístupnila informáciu a nevydala rozhodnutie, ktorým odmietla dať informáciu.
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu, ktorým nevyhovela žiadosti o poskytnutie informácie sa podáva písomne v podateľni obecného úradu denne počas pracovnej doby. Prebrať žiadosť je možné aj na určených pracoviskách. Po prebratí žiadosti príslušní zamestnanci zabezpečia jej bezodkladné odovzdanie do podateľne obecného úradu.
O odvolaní rozhoduje starosta obce do 15 dní od doručenia odvolania.

⇒ NEČINNOSŤ STAROSTU

Ak starosta v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

⇒ PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa občianskeho súdneho poriadku. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky