Spôsob zriadenia obce - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Spôsob zriadenia obce

TRANSPARENTNÁ OBEC > Povinne zverejňované informácie

Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie

Obec Vojany je samostatný samosprávny územný celok SR, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom na jej území.
Obec je právnická osoba.
Vznik obce, jej postavenie, orgány, právomoc a kompetencie upravuje z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Orgány obce sú:

a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce.

Starosta obce je najvyšší výkonný orgán obce volený na 4 roky.
Zástupca starostu je volený obecným zastupiteľstvom na 4 roky na návrh starostu a obecné
zastupiteľstvo určuje jeho kompetencie.

Obecné zastupiteľstvo je zložené zo 7 poslancov zvolených v priamych voľbách na 4 roky.
Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie, zvolilo zástupcu starostu obce a hlavného kontrolóra obce.
Obec svojimi orgánmi vykonáva tieto základné činnosti:

a) samosprávnu funkciu,
b) spoluprácu s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami, podnikateľmi a inými právnickými osobami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci,
c) vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy alebo ak ich na to splnomocňuje zákon,
d) združuje sa s inými obcami a mestami na dosiahnutie spoločného prospechu,
e) zabezpečuje prenesené úlohy štátnej správy,
f) zabezpečuje financovanie obce z vlastných príjmov a iných príjmov ( granty, transfery, dotácie, úvery.....)
g) rozhoduje v administratívnosprávnych veciach podľa z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

a) hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom alebo s majetkom štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu,
c) vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti, a k začatiu podnikateľskej činnosti,
e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych a športových zariadení, historických pamiatok.
f) zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, údržbu verejnej zelene, osvetlenie, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a verejnú dopravu.
g) chráni životné prostredie, zdravý spôsob života obyvateľov, utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru,
h) vytvára podmienky pre zásobovanie obce , povoľuje predajný čas, spravuje trhoviská, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov),
i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu,
j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť,
k) zakladá, zrušuje a kontroluje organizácie zriadené obcou,
l) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja v obci,
m) určuje štruktúru svojich orgánov,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci,
o) vedie obecnú kroniku,
p) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,
q) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
t) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení, rozhoduje o vylúčení veci z používania, ak je podozrenie z bezprostredného vzniku požiaru.

Na obec bol prenesený výkon štátnej správy oblasti:

a) územného plánovania a stavebného poriadku - je stavebným úradom
b) ochrany prírody a krajiny – najmä povoľovanie výrubu drevín na území obce
c) odpadového hospodárstva – nakladanie s komunálnym odpadom, priestupky
d) štátnej vodnej správy – malé vodné stavby (studne)
e) ochrany ovzdušia – malé a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
f) hlásenia pobytu – evidencia obyvateľstva
g) vedenia matrík
h) štátnej správy miestnych a účelových komunikácií

Kompetencie obecného zastupiteľstva:

a) rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce,
b) schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu,
c) schvaľovanie územného plánu,
d) rozhodovanie o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e) rozhodovanie o prijatí úveru a pôžičky,
f) vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce,
g) prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce,
h) určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra,
i) schvaľovanie poriadku odmeňovania, rokovacieho poriadku, pracovného a organizačného poriadku,
j) zakladanie, zrušovanie obecných podnikov, vymenúvanie ich vedúcich,
k) schvaľovanie združovania finančných prostriedkov a účasť v združeniach,
l) zriaďovanie orgánov obce,
m) udeľovanie čestného občianstva obce, vyznamenaní a cien.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky