Rok 2017 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2017

SAMOSPRÁVA OBCE > Dokumenty na stiahnutie > Uznesenia OZ


Prehľad uznesení a výpis z hlasovaní poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch
za rok 2017
(Uznesenie stiahnete kliknutím na číslo uznesenia)
Vysvetlivky: ZB - Z. Béres; MB - M. Bračok; GF - G. Franko; LJ - L.Jakub; ZK - Z. Kark; FK - F. Kaszonyi; AL - A. Lukáč
- hlasoval za;       - hlasoval proti;       - zdržal sa hlasovania;       - neprítomný

Číslo
hlaso-
vania

Číslo
uzne-
senia

Číslo schôdze,
dátum

Predmet uznesenia
(uvádzame informatívny popis, konkrétne znenie nájdete v uznesení)

Výsledok hlasovania
(výpis hlasovania; schválené/neschválené)

Poznámka

1. schôdza, 25. januára 2017.

1.

1/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

2.

2/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ SCHVAĽUJE členov návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

3.

3/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra obce Vojany o plnení uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

4.

4/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ SCHVAĽUJE plat starostu obce vo výške 1 967 €,
t. j. 35%-né navýšenie základného platu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

5.

5/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE vyhodnotenie VZN obce Vojany č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi;
b) ŽIADA starostu obce o prepracovanie Programu odpadového hospodárstva.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

6.

6/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ VYHLASUJE deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Vojany na 27. apríl 2017 o 18:30 hodine.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

7.

7/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ SCHVAĽUJE zlúčenie finančnej komisie OZ a výberovej komisie OZ do jednej finančnej-výberovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

8.

8/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ VOLÍ za predsedu finačnej-výberovej komisie Zoltána Karka.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

9.

9/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa všetkých funkcií hlavného kontrolóra obce Vojany v Obecnom zastupiteľstve obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

10.

10/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ SCHVAĽUJE úpravu zásad odmeňovania členov komisií OZ obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

Znenie návrhu

11.

11/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE informáciu o možnosti vypracovania žiasdosti o NFP;
b) POVERUJE starostu obce vypracovaním žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu na zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy vo Vojanoch.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

12.

12/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre TTC Tigers Vojany na rok 2017 vo výške 2 500 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

13.

13/2017

1. schôdza,
25. 01. 2017

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre CSEMADOK, ZO Vojany vo výške 500 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

2. schôdza, 7. marca 2017.

14.

14/2017

2. schôdza,
07. 03. 2017

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

15.

15/2017

2. schôdza,
07. 03. 2017

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

16.

16/2017

2. schôdza,
07. 03. 2017

OZ SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

17.

17/2017

2. schôdza,
07. 03. 2017

OZ ODROČUJE bod č. 4 - Žiadosť o riešenie hroziaceho problému s neprispôsobivými občanmi v obci Vojany na najbližšie zasadnutie OZ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

18.

18/2017

2. schôdza,
07. 03. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE informáciu Mariána Bračoka o možnosti vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

Znenie informácie

3. schôdza, 27. apríla 2017.

19.

19/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

20.

20/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

21.

21/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE plnenie uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

22.

22/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ SCHVAĽUJE vrátenie združených prostriedkov vo výške 3 000 EUR pre Mibyt, s. r. o., ktoré boli poskytnuté 14. 9. 2012 na opravu prístupovej plochy k BD s. č. 50 vo Vojanoch.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

23.

23/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ KONŠTATUJE, že nikto nepodal prihlášku na funkciu hlavného kontrolóra v obci Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

24.

24/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ VYHLASUJE voľbu hlavného kontrolóra.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

25.

25/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE list Ministerstva vnútra SR o schválenej dotácii na projekt "Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany" vo výške 10 000 EUR;
b) BERIE NA VEDOMIE zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na zákazku: "Športovo rekreačný areál - detské ihrisko Vojany";
c) POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

26.

26/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE rozhodnutie Ministra životného prostredia SR o poskytnutí dotácie na projekt: "Odvedenie dažďových vôd Vojany - rekonštrukcia" vo výške 40 000 EUR;
b) POVERUJE starostu obce podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie;
c) SCHVAĽUJE realizáciu časti diela z prostriedkov obce vo výške 38 061,30 EUR;
d) VYPISUJE verejnú súťaž na realizáciu časti diela "Odvedenie dažďových vôd Vojany - rekonštrukcia - záchytný systém - spevnené plochy.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

27.

27/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ: a) SCHVAĽUJE realizáciu akcie "VI. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry" dňa 26. augusta 2017;
b) BERIE NA VEDOMIE list z Úradu vlády SR o poskytnutí dotácie na festival vo výške 1 000 EUR a na usporiadanie dvoch divadelných vystúpení vo výške 2 000 EUR;
c) UKLADÁ kultúrnej komisii predložiť zápisnicu s návrhom programu festivalu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

28.

28/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE Protokol k záverečnému vyhodnoteniu projektu "Nákup technológie na triedený zber BRO v obci Vojany" vo výške 65 000 EUR.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

29.

29/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ: a) BERIE AN VEDOMIE informáciu o možnosti vypracovania žiadosti o NFP;
b) SCHVAĽUJE vypracovanie a podanie projektu "Zníženie energetickej náročnosti verejných budov" na zateplenie budovy Obecného úradu vo Vojanoch.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

30.

30/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ ŽIADA starostu o zhromaždenie materiálu k projektu "Systém triedeného zberu komunálneho odpadu".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

31.

31/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ ŽIADA starostu o zhromaždenie materálu k projektu "Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách - stavba parkov, výstavba rigolov"

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

32.

32/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ SCHVAĽUJE vypracovanie PD na parkovisko pri MŠ a ZŠ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

33.

33/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE informáciu k žiadosti o riešenie hroziaceho problému s neprispôsobivými občanmi v obci Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

34.

34/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE správu Hlavného kontrolóra zo dňa 16. 02. 2017 o kontrolnej činnosti HK vo Vojanoch v roku 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

35.

35/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE záznam z kontroly hlavného kontrolóra zo dňa 19. 01. 2017 o kontrole finančného riadenia a finančnej kontroly a účtovných dokladov 3. štvrťroka 2016.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

36.

36/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o prebiehajúcich súdnych sporoch.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

37.

37/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ SCHVAĽUJE Dodatok č. 4 k VZN obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

38.

38/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ SCHVAĽUJE vykonanie kontroly DČOV, termín vykonania sa určí na najbližšom zasadnutí OZ.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

39.

39/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ VOLÍ za člena športovej komisie pri OZ Ladislava Jakuba.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

40.

40/2017

3. schôdza,
27. 03. 2017

OZ ŽIADA odstrániť staré šatne - unimobunky zo starého futbalového ihriska do 15. 5. 2017.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

4. schôdza, 9. mája 2017.

 

Nebolo prijaté žiadne uznesenie.

5. schôdza, 18. mája 2017.

41.

41/2017

5. schôdza,
18. 05. 2017

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

42.

42/2017

5. schôdza,
18. 05. 2017

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

43.

43/2017

5. schôdza,
18. 05. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE plnenie uznesení.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

44.

44/2017

5. schôdza,
18. 05. 2017

OZ SCHVAĽUJE vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu vo Vojanoch".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

45.

45/2017

5. schôdza,
18. 05. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o projekte "Systém triedeného zberu odpadu".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

46.

46/2017

5. schôdza,
18. 05. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o projekte "Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

47.

47/2017

5. schôdza,
18. 05. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE informáciu o vŕtaní studní.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

48.

48/2017

5. schôdza,
18. 05. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o zamestnávaní uchádzačov o zemstnanie podľa § 54.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

49.

49/2017

5. schôdza,
18. 05. 2017

OZ BERIE NA VEDOMIE žiadosť o finančnú výpomoc.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

50.

50/2017

5. schôdza,
18. 05. 2017

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE záznam z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Čerpacia stanica - SO 02 - Záchytný systém - spevnené plochy - doplnok";
b) SCHVAĽUJE podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom NOVICOM, s. r. o., s navrhovanou cenou 36 998,99 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

51.

51/2017

5. schôdza,
18. 05. 2017

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Dodávka pekárenských výrobkov pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch;
b) SCHVAĽUJE podpísanie zmluvy s úspečným uchýdzačom: Júlia Tóbiásová - Potraviny Tóbiásová s navrhovanou cenou 1 823 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

6. schôdza, 13. júna 2017.

52.

52/2017

6. schôdza,
13. 06. 2017

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

53.

53/2017

6. schôdza,
13. 06. 2017

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

54.

54/2017

6. schôdza,
13. 06. 2017

OZ: a) SCHVAĽUJE podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom: "Menšie obecné poriadkové služby Vojany" v rámci výzvy na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach, č. OPLZ-PO5-2017-1;
b) SÚHLASÍ so spolufinancovaním projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov;
c) SÚHLASÍ so zabezpečením financovania neoprávnených nákladov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

Znenie informácie

8. schôdza, 19. júla 2017.

70.

70/2017

8. schôdza,
19. 07. 2017

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

71.

71/2017

8. schôdza,
19. 07. 2017

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

72.

72/2017

8. schôdza,
19. 07. 2017

OZ SCHVAĽUJE zamestnávanie UoZ na základe § 50j v počte 12 s 20% spolufinancovaním a v počte 2 s 5% spolufinancovaním.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

73.

73/2017

8. schôdza,
19. 07. 2017

OZ POVERUJE starostu obce jednať s vlastníkom Jánom Hricom vo veci odkúpenia nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 185.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

74.

74/2017

8. schôdza,
19. 07. 2017

OZ: a) SCHVAĽUJE podanie projektu "Systém triedeného zberu komunálneho odpadu - Kompostéry" v rámci Združenia obcí Použia;
b) SCHVAĽUJE spolufinancovanie projektu "
Systém triedeného zberu komunálneho odpadu - Kompostéry" vo výške 1 409,14 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

75.

75/2017

8. schôdza,
19. 07. 2017

OZ: a) BERIE NA VEDOMIE správu výberovej komisie zo dňa 17. 07. 2017 z vyhodnotenia cenových ponúk na predmet zákazky "Obec Vojany - parkoviská";
b) POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom Lenol SK, s. r. o., s obstarávacou cenou 45 683,47 €.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

76.

76/2017

8. schôdza,
19. 07. 2017

OZ: a) SCHVAĽUJE podanie žiadosti na SPF ohľadom majtkoprávneho vysporiadania pozemkov z majetku SR do vlastníctva obce Vojany;
b) POVERUJE starostu obce podaním žiadosti
na SPF ohľadom majtkoprávneho vysporiadania pozemkov z majetku SR do vlastníctva obce Vojany.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

77.

77/2017

8. schôdza,
19. 07. 2017

OZ: a) SCHVAĽUJE podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom: "Menšie obecné poriadkové služby Vojany" v rámci výzvy na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach, č. OPLZ-PO5-2017-1. Ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce;
b) SÚHLASÍ so spolufinancovaním projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených nákladov;
c) SÚHLASÍ so zabezpečením financovania neoprávnených nákladov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

78.

78/2017

8. schôdza,
19. 07. 2017

OZ RUŠÍ uznesenie č. 54 zo dňa 13. 06. 2017.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky