Oznamy - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Oznamy

SAMOSPRÁVA OBCE

Výsledky volieb do orgánov samospráv obcí z 15. novembra 2014
v obci Vojany

Voľba starostu obce

Voľby poslancov

Kandidát

Počet hlasov

Kandidát

Počet hlasov

Štefan Czinke

274

Gabriel Franko

194

Zoltán Kark

169

Marián Bračok

193

 

Zoltán Kark

191

 

Zoltán Béres

174

 

Ladislav Jakub

167

 

Attila Lukáč

146

 

Ferdidnánd Kaszonyi

139

I N F O R M Á C I A
podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Žiadateľ: Obec Vojany, 076 72 Vojany 72
Predmet žiadosti: Výrub 1 ks dreviny - druh topoľ, rastúcej na parcele C KN č. 705/1 v k. ú. Vojany

Informácia na stiahnutie:
Oznam
o podanej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia


V
súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod prevádzkovateľovi Slovenské elektrárne, a.s., a výzvu verejnosti a zúčastneným osobám.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o  udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a)  bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
za účelom vyradenia zariadenia EVO II  (kotlov K21 až 24) z prevádzky.

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje na úrade obce Vojany, v stránkových dňoch stanovených obecným úradom, alebo v kancelárii správneho orgánu IŽP Košice, Rumanova 14,  040 53 Košice, č. dv. 16, v pracovných dňoch  pondelok až  piatok,  v čase od  9,00 h do  14,00 h.

Výzva zainteresovanej verejnosti a osobám podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

Oznam
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nám listom zo dňa 11. 12. 2013 poslal záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti:

„ Závod na produkciu tekutých uhľovodíkov tepelnou depolymerizáciou odpadných polymérov Vojany",
ktorý predložil navrhovateľ: KFŠ DELTA, s.r.o., Štefánikova 78, 085 01 Bardejov

Toto záverečné stanovisko je k dispozícii k stiahnutiu tu:

Záverečné stanovisko tiež prístupné pre nahliadnutie na obecnom úrade.


Doba a miesto nahliadnutia do materiálu:
každý pracovný deň podľa otváracích hodín na sekretariáte starostu obce Vojany

Vo Vojanoch, 17. 1. 2014

Na stiahnutie:

Informácia o možnosti nahliadnutia do materiálov

Zhrnutie zámeru navrhovateľaDňa 18. 7. 2012 boli ohľadom tohto zámeru publikované dokumenty:
Informácia o možnosti pripomienkovať zámer

Príloha 1 - list z MŽP SR

Príloha 2 - list z MŽP SR

Príloha 3 - list z MŽP SR

Príloha 4 - list z MŽP SR

Zverejnené 17. 1. 2014

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky