Rok 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2014

SAMOSPRÁVA OBCE > Dokumenty na stiahnutie > Uznesenia OZ


Prehľad uznesení Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch
za rok 2014
(Uznesenie stiahnete kliknutím na číslo uznesenia)
Vysvetlivky: ZB - Z. Béres; GF - G. Franko; LJ - L.Jakub; ZK - Z. Kark; FK - F. Kaszonyi; AL - A. Lukáč; MV - MUDr. M. Varga; MB - M. Bračok
- hlasoval za;       - hlasoval proti;       - zdržal sa hlasovania;       - neprítomný

Číslo
uzne-
senia

Číslo schôdze,
dátum

Predmet uznesenia
(uvádzame informatívny popis, konkrétne znenie nájdete v uznesení)

Výsledok hlasovania
(výpis hlasovania; schválené/neschválené)

Poznámka

1/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

2/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

3/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ 1.) SCHVAĽUJE vypracovanú štúdiu "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany";
2.) SCHVAĽUJE vypracovanie stavebného projektu;
3.) SCHVAĽUJE vyhlásenie verejného obstarávania.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

4/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ RUŠÍ uznesenie č. 166 zo dňa 21. 11. 2013.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Uznesenie č. 166/2013

5/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ SCHVAĽUJE vypísanie verejného obstarávania na stavbu "Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany".

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

6/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ SCHVAĽUJE zvýšenie platu starostu obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

7/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ NEBUDE od roku 2014 uplatňovať programové rozpočtovanie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

8/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ a.) BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov v 3. štvrťroku 2013;
b.) BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole tvorby a použitia sociálneho fondu v obci Vojany;
c.) SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

9/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ SCHVAĽUJE servisnú zmluvu na kamerový systém.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

10/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ POVERUJE starostu obce podpísaním Servisnaj zmluvy na kamerový systém.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

11/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE správy výberovej komisie na predmet zákazky a.) Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ vo Vojanoch;
b.) Zakúpenie plynovej stoličky pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
c.) Dodanie detského nábytku pre MŠ vo Vojanoch;
d.) Dodanie a montáž vchodových dverí a okien do MŠ a ŠJ vo Vojanoch.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

12/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ POVERUJE starostu vystavením objednávky na plynovú stoličku a detský nábytok.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

13/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ DOPORUČUJE zrušiť prieskum trhu na a.) Dodanie a montáž vchodových dverí a okien do MŠ a ŠJ vo Vojanoch;
b.) Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ vo Vojanoch.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

14/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ POVERUJE právneho zástupcu obce preverením vlastníckych vzťahov k starému futbalovému ihrisku.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

15/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ SCHVAĽUJE vypustenie ustanovení o valorizácii cien nájmu nebytových priestorov na základe ročnej miery inflácie zo všetkých nájomných zmlúv dodatkom.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

16/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ ZAMIETA podpísanie Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb v oblasti rómskej problematiky.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

17/2014

1. schôdza,
27. 01. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE záverečné stanovisko MŽP SR vo veci projektu "Závod na produkciu tekutých uhľovodíkov tepelnou depolymerizáciou odpadových polymérov".

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

18/2014

2. schôdza,
25. 02. 2014

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

19/2014

2. schôdza,
25. 02. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie nvrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

20/2014

2. schôdza,
25. 02. 2014

OZ SCHVAĽUJE Dodatok č. 1 k VZN obce Vojany č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

21/2014

2. schôdza,
25. 02. 2014

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre TTC Vojany Tigers na rok 2014 vo výške 2 500,00 EUR.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

22/2014

2. schôdza,
25. 02. 2014

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Reformovanú kresťanskú cirkev Vojany na rok 2014 vo výške 8 000,00 EUR.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

23/2014

2. schôdza,
25. 02. 2014

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Poľovnícke združenie SRNEC Vojany na rok 2014 vo výške 350,00 EUR.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

24/2014

2. schôdza,
25. 02. 2014

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Futbalový klub Vojany na rok 2014 vo výške 8 300,00 EUR

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

25/2014

2. schôdza,
25. 02. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE informáciu právneho zástupcu obce o majetkovom stave pozemkov, na ktorých sa nachádza staré futbalové ihrisko.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

26/2014

2. schôdza,
25. 02. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE informácie o realizácii výstavby bezdrôtového rozhlasu v obci Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

27/2014

2. schôdza,
25. 02. 2014

OZ NAVRHUJE vypísanie nového verejného obstarávania na predmet zákazky: "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany".

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

28/2014

3. schôdza,
25. 03. 2014

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

29/2014

3. schôdza,
25. 03. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

30/2014

3. schôdza,
25. 03. 2014

OZ POVERUJE právneho zástupcu obce preverením zmluvy o dielo č. 1/2008 a dodatku č. 1 z hľadiska ich súladu s platnou právnou úpravou a výhodnosťou pre obec.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

31/2014

3. schôdza,
25. 03. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE a.) Správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole odmeňovania zamestnancov obce Vojany;
b.) Správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov za 4. štvrťrok 2013.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

32/2014

3. schôdza,
25. 03. 2014

OZ SCHVAĽUJE dotáciu pre Csemadok, z. o. Vojany na rok 2014 vo výške 650,00 EUR.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

33/2014

3. schôdza,
25. 03. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa funkcie člena športovej komisie Alexandra Kanócza.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

34/2014

3. schôdza,
25. 03. 2014

OZ VOLÍ za člena športovej komisie Františka Strunka.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

35/2014

3. schôdza,
25. 03. 2014

OZ SCHVAĽUJE žiadosť o súhlas so vstupom na pozemok za účelom realizácie technických prác a monitorovania.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

36/2014

3. schôdza,
25. 03. 2014

OZ a.) SCHVAĽUJE vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 25 000 EUR na projekt "Rekonštrukcia Materskej školy vo Vojanoch 2014";
b.) SCHVAĽUJE spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5% z celkových nákladov na projekt, najviac do výšky 5 000 EUR.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

37/2014

3. schôdza,
25. 03. 2014

OZ a.) BERIE NA VEDOMIE záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky 1.) Dodanie a montáž vchodových dverí a okien do MŠ a ŠJ vo Vojanoch;
2.) Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ vo Vojanoch;
3.) Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany - uskutočnenie stavebných prác;
b.)POVERUJE starostu obce podpísaním objednávok na zákazky "Dodanie a montáž vchodových dverí a okien do MŠ a ŠJ vo Vojanoch" a "Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ Vo Vojanoch".

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

38/2014

3. schôdza,
25. 03. 2014

OZ SCHVAĽUJE podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu obecného rozhlasu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

39/2014

4. schôdza,
02. 04. 2014

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

40/2014

4. schôdza,
02. 04. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

41/2014

4. schôdza,
02. 04. 2014

OZ a.) SCHVAĽUJE zmluvu o dielo na Futbalové ihrisko a šatne;
b.) POVERUJE starostu podpísaním zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

42/2014

4. schôdza,
02. 04. 2014

OZ ŽIADA starostu obce zvolať pracovnú poradu za účelom kontroly vybraných faktúr.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

43/2014

4. schôdza,
02. 04. 2014

OZ SCHVAĽUJE uzavretie dohody o skončení nájmu nebytových priestorov v polyfunkčnej budove.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

44/2014

4. schôdza,
02. 04. 2014

OZ a.) SCHVAĽUJE prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnej budove;
b.) POVERUJE starostu podpísaním zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

45/2014

4. schôdza,
02. 04. 2014

OZ ŽIADA obecný úrad predložiť fotokópie zmlúv a faktúr vrátane príloh uzavretých s Ladislavom Jakubom.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

46/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

47/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

48/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ RUŠÍ Uznesenie č. 41/2014.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Uznesenie č. 41/2014

49/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ a.) ZRIAĎUJE Komisiu DČOV pri OZ vo Vojanoch;
b.) VOLÍ členov Komisie;
c.) určuje ÚLOHU Komisie;
d.) UKLADÁ Komisii vykonať kontrolu a písomne informovať OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

50/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ a.) SCHVAĽUJE zmluvu o dielo "Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany";
b.) POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

51/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ ODROČUJE bod č. 6.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

52/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ a.) SCHVAĽUJE Mandátnu zmluvu č. 2/2014 na zákazku "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu";
b.) POVERUJE starostu podpísaním zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

53/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra obce o vykonanej kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

54/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ ODROČUJE správu hlavného kontrolóra č. 416/2014 na najbližšie zasadnutie OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

55/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ ŽIADA starostu obce, aby požiadal KSK Košice, Správa ciest, o obnovenie vodorovných dopravných značení pred školou a autobusovými zastávkami.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

56/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ SCHVAĽUJE vypracovanie dopravného projektu na umiestnenie cestných spomaľovacích prahov v počte 4 kusy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

57/2014

5. schôdza,
07. 05. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE prehľad projektov obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

58/2014

6. schôdza,
24. 06. 2014

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

59/2014

6. schôdza,
24. 06. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

60/2014

6. schôdza,
24. 06. 2014

OZ SCHVAĽUJE záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Vojany za rok 2013 bez výhrad.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

61/2014

6. schôdza,
24. 06. 2014

OZ SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

62/2014

6. schôdza,
24. 06. 2014

OZ a.) BERIE NA VEDOMIE Správu z fyzickej kontroly DČOV;
b.) UKLADÁ Komisii pre DČOV pri OZ vo Vojanoch zúčastniť sa pri odbere vzoriek z DČOV pri najbližšom odbere vzoriek.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

63/2014

6. schôdza,
24. 06. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE a.) Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: "Činnosť občasného stavebnéhu dozoru";
b.) Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu vo Vojanoch"

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

64/2014

6. schôdza,
24. 06. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

65/2014

6. schôdza,
24. 06. 2014

OZ SCHVAĽUJE vyúčtovanie dotácie Futbalového klubu na rok 2013.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

66/2014

6. schôdza,
24. 06. 2014

OZ ZAMIETA žiadosť Evy Edélyovej.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

67/2014

6. schôdza,
24. 06. 2014

OZ SÚHLASÍ s úhradou vybraných faktúr.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

68/2014

6. schôdza,
24. 06. 2014

OZ ODROČUJE bod č. 12.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

69/2014

7. schôdza,
02. 07. 2014

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

70/2014

7. schôdza,
02. 07. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

71/2014

7. schôdza,
02. 07. 2014

OZ RUŠÍ bod c.) uznesenia č. 3/2014.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

72/2014

7. schôdza,
02. 07. 2014

OZ a.) SCHVAĽUJE Zmluvu o dielo "Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Vojany";
b.) POVERUJE starostu obce podpísaním tejto zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

73/2014

7. schôdza,
02. 07. 2014

OZ a.) SCHVAĽUJE Mandátnu zmluvu na vykonávanie občasného stavebného dozoru;
b.) POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

74/2014

7. schôdza,
02. 07. 2014

OZ SCHVAĽUJE usporiadanie IV. Vojanského festivalu maďarskej národnostnej kultúry.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

75/2014

7. schôdza,
02. 07. 2014

OZ SCHVAĽUJE vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie obecného úradu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

76/2014

7. schôdza,
02. 07. 2014

OZ SCHVAĽUJE vyvŕtanie studne pri novom futbalovom ihrisku.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

77/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

78/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

79/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ SCHVAĽUJE rozšírenie programu zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

80/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE a.) Správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov za 1. štvrťrok 2014;
b.) Správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole odmeňovania volených orgánov obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

81/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

82/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ a.) SCHVAĽUJE zmluvu o dielo na modernizáciu obecného rozhlasu;
b.) POVERUJE starostu podpísaním zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

83/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ URČUJE počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Vojany na volebné obdobie 2014 - 2018 na 7 poslancov.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

84/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ URČUJE rozsah pracovného úväzku starostu obce Vojany na volebné obdobie 2014 -2018 na plný úväzok.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

85/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE záznam z verejného obstarávania na predmet zákazky: 1.) Dodávka zeleniny a ovocia pre školskú jedáleň prei MŠ vo Vojanoch;
2.) Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch;
3.) Dodávka mraziarenských výrobkov pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
4.) Dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
5.) Dodávka cestovím pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
6.) Dodávka potravín pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
7.) Dodávka pekárenských výrobkov pre ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
8.) Dodanie a uloženie dlažby, vymaľovanie priestorov ŠJ pri MŠ vo Vojanoch;
9.) Modernizácia obecného rozhlasu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

86/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy s víťaznými uchádzačm.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

87/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ a.) BERIE NA VEDOMIE Zápisnicu z vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia  amodernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany";
b.) SCHVAĽUJE zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom;
c.) POVERUJE starostu obce podpísaním zmluvy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

88/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE Záznam o mimoriadnej následnej finančnej kontrole MŽP SR.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

89/2014

8. schôdza,
13. 08. 2014

OZ a.) SCHVAĽUJE vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Rekonštrukcia systému na odvádzanie dažďových vôd vo Vojanoch 2015";
b.) SCHVAĽUJE spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových nákladov na projekt, najviac do výšky 25 000 EUR.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

90/2014

9. schôdza,
26. 08. 2014

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

91/2014

9. schôdza,
26. 08. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

92/2014

9. schôdza,
26. 08. 2014

OZ SA UZNIESLO o tom, že uznesenia č. 74/2014 a 75/2014 sú neplatné.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

93/2014

9. schôdza,
26. 08. 2014

OZ SCHVAĽUJE vypísanie verejného obstarávania na regeneráciu trávnika na futbalovom ihrisku.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

94/2014

9. schôdza,
26. 08. 2014

OZ SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu obce Vojany na rok 2014 Rozpočtovým opatrením č. 3. a 4.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

95/2014

9. schôdza,
26. 08. 2014

OZ SÚHLASÍ s úhradou uvedených faktúr.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

96/2014

10. sch.,
02. 10. 2014

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

97/2014

10. schôdza,
02. 10. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

98/2014

10. schôdza,
02. 10. 2014

OZ SCHVAĽUJE usporiadanie slávnostného odovzdania šatne na futbalovom ihrisku Vojany dňa 17. 10. 2014.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

99/2014

10. schôdza,
02. 10. 2014

OZ SCHVAĽUJE usporiadanie slávnostného odovzdania kultúrneho domu vo Vojanoch dňa 30. 10. 2014.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

100/2014

10. schôdza,
02. 10. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o následnej kontrole účtovných dokladov za 2. štvrťrok 2014.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

101/2014

10. schôdza,
02. 10. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky: 1.) Dodanie 5 ks operačných systémov Microsoft Windows 7 professional SP 1;
2.) Regenerácia trávnika na futbalovom ihrisku;
3.) Dodanie 1 ks multifunkčnej tlačiarne typu Canon;
4.) Činnosť občasného stavebného dozoru stavby: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

102/2014

10. schôdza,
02. 10. 2014

OZ SCHVAĽUJE podpísanie zmluvy s víťazom súťaže Eurogreen, s. r. o. na regeneráciu trávnika na futbalovom ihrisku.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

103/2014

10. schôdza,
02. 10. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE informáciu starostu obce o správe o kontrole SIŽP.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

105/2014

11. sch.,
08. 10. 2014

OZ SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

106/2014

11. schôdza,
08. 10. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

107/2014

11. schôdza,
08. 10. 2014

OZ POTVRDZUJE uznesenie OZ č. 95/2014.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

108/2014

12. sch.,
03. 11. 2014

OZ SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

109/2014

12. schôdza,
03. 11. 2014

OZ SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

110/2014

12. schôdza,
03. 11. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

111/2014

12. schôdza,
03. 11. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE správu audítora obce za rok 2013.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

112/2014

12. schôdza,
03. 11. 2014

OZ SCHVAĽUJE výročnú správu obce Vojany za rok 2013

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

113/2014

12. schôdza,
03. 11. 2014

OZ SCHVAĽUJE čerpanie rezervného fondu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

114/2014

12. schôdza,
03. 11. 2014

OZ SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

115/2014

12. schôdza,
03. 11. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole ohľadom slobodného prístupu k informáciám.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

116/2014

12. schôdza,
03. 11. 2014

OZ SCHVAĽUJE mimoriadnu odmenu všetkým poslancom vo výške 375 eur.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

117/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

a) URČUJE zapisovateľa zápisníc rokovania obecného zastupiteľstva: Mária Fajdelová.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

 

b) URČUJE overovateľov zápisnice: Zoltán Béres a Marián Bračok.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

 

c) BERIE NA VEDOMIE výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2014.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

 

d) KONŠTATUJE, že novozvolený starosta obce Štefan Czinke zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

 

e) KONŠTATUJE, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Gabriel Franko, Marián Bračok, Zoltán Kark, Zoltán Béres, Ladislav Jakub, Attila Lukáč, Ferdinánd Kaszonyi.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

118/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočneného dňa 9. 12. 2014, rozšírený o bod:
Odmena hlavného kontrolóra na rok 2014.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

119/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ POVERUJE poslanca Ladislava Jakuba zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

120/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE poverenie výkonu funkcie zástupcu starostu obce Vojany Ladislava Jakuba.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

121/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

Z ZRIAĎUJE nasledovné komisie: finančná, výberová, kultúrna, požiarna a športová.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

122/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE počet členov komisií obecného zastupiteľstva nasledovne: výberová 7 členov, športová 5 členov, kultúrna 5 členov, požiarna 3 členovia a finančná 3 členovia.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

123/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ VOLÍ za predsedu výberovej komisie Zoltána Karka.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

124/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ VOLÍ za predsedu športovej komisie Zoltána Béresa.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

125/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ VOLÍ za predsedu finančnej komisie Gabriela Franka.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

126/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ VOLÍ za predsedu kultúrnej komisie Ferdinánda Kaszonyiho.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

127/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ VOLÍ za predsedu požiarnej komisie Mariána Bračoka.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

128/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ UKLADÁ predsedom komisií predložiť zoznam členov jednotlivých komisií s náplňou práce najneskôr do 9. januára 2015.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

129/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE:
a) Sobášnu miestnos
ť- veľkú sálu v polyfunkčnej budove súpisné číslo 118;
b) Sobášne dn
i: štvrtok, sobota;
c) Poplatok za sobáš mimo ur
čenej sobášnej miestnosti vo výške 100,00 eur;
d) Sobášiaceho okrem starostu obce poslanca OZ Ladislava Jakuba a Gabriela Franka.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

130/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE plat starostu obce vo výške 1632,00 EUR, t. j. 20%-né navýšenie.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

131/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Vojany na rok 2015 a viacročného rozpočtu na roky 2016 a 2017 zo dňa 4. 12. 2014.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

132/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE navýšenie položky 1070 642026 z predkladaného návrhu rozpočtu o 500 EUR.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

133/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ: a) SCHVAĽUJE rozpočet obce Vojany na rok 2015.
b) BERIE NA VEDOMIE návrh rozpočtu na roky 2016-2017.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

134/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUEJ VZN obce Vojany č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v k. ú. Vojany zo dňa 9. 12. 2014.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

135/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE vynechanie bodu 5 čl. 1 hlavy II nakoľko je v rozpore so zákonom.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

136/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE čl. 4 bod 2 v tomto znení: Rokovanie OZ sa uskutoční raz za mesiac.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

137/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE vypustiť z Hlavy II Čl. 2 bod 5.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

138/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Vojanoch zo dňa 9. 12. 2014.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

139/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE vypustenie z čl. 2 bod 4 a z bodu 5 sa vypúšťa slovo neospravedlnenú.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

140/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE zásady odmeňovania poslancov OZ vo Vojanoch zo dňa 9. 12. 2014.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

141/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE vypustenie z čl. 2 bodu 1 vynechať "násobená počtom zasadnutí, na ktorých sa člen komisie zúčastnil a prezentoval".

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

142/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE zásady odmeňovania členov komisií OZ Vojany zo dňa 9. 12. 2014.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

143/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ BERIE NA VEDOMIE bez pripomienok: Zámer prepojovacieho plynovodu Poľsko- Slovensko na základe listu Mžp SR zoa 28. 10. 2014 č. 7045/14-3.4/ml.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

144/2014

1. schôdza,
09. 12. 2014

OZ SCHVAĽUJE odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 15% z ročného platu, t. j. 380 EUR.

ZB: MB: GF: LJ: ZK: FK: AL:

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky