Úvod - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Úvod

ŽIVOT V OBCI > História obce

História Obce Vojany
Marián Bračok

Prológ autora

         Je málo takých východoslovenských dedín, ktorých názov by bol známy aj ľuďom na západe Slovenska. Vojany sú vďaka priemyselným závodom vybudovaným v jej okolí jednou z nich.
         Vojany sú tiež miestom, kde som prežil prvé roky a tiež väčšinu svojho života. Viaže ma sem množstvo spomienok, a možno aj preto ma veľmi zaujalo skúmanie minulosti mojej rodnej obce. Myslel som, že ju dôverne poznám, ale časom som sa presvedčil, že moje vedomosti boli veľmi povrchné. Pri skúmaní kroniky obce, skúmaní rôznych písomností, reportáží a rozhovorov o Vojanoch som sa dozvedel veľa nových faktov, ktoré boli často prekvapujúce aj pre starších obyvateľov, veď aj oni o mnohých skutočnostiach vedeli len z rozprávaní a príbehov. Vo svetle nových poznatkov, kráčajúc po uliciach, hľadím na svoju obec z nového uhla.
         Počas dlhých mesiacov práce som prišiel na to, aká neľahká je práca dejepiscov, koľko vynaloženej námahy a času sa skrýva za jednoduchým textom v dejepisných knihách.
         V tejto práci sa pokúsim chronologicky zachytiť najdôležitejšie udalosti z dejín obce od jej založenia až po súčasnosť a vyhliadky do budúcnosti očami súčasného starostu. Prácu som rozdelil do niekoľkých kapitol podľa obdobia alebo tematického zamerania. Všetky fakty uvedené v tejto práci sú skutočné a spoľahlivo podložené, nezdokumentované sú v texte označené ako historky, legendy alebo rozprávanie.Metodika

         Pri skúmaní dejín Vojan som mal k dispozícii historické texty hlavne v maďarskom jazyku, keďža približne do roku 1990 boli všetky úradné i civilné záznamy písané po maďarsky. Viackrát som navštívil obecnú knižnicu, kde som mal možnosť nahliadnuť do kroniky, odkiaľ som čerpal najviac údajov hlavne z povojnovej, ale aj predvojnovej histórie. Knihu Sándora Komívesa „História Užských reformovaných obcí“ som využil pri písaní vzniku obce a jej dejín do 20. storočia.
Starosta obce pán Štefan Czinke mi poskytol informácie o nedávnom vývoji obce, jej súčasnosti a jej plánoch do budúcnosti.
         O vývoji názvov obce som sa oboznámil v brožúrke „Národno - historické pamiatky okresu Trebišov“ vydanou Trebišovským vlastivedným múzeom.
         Hovorené príbehy o niektorých udalostiach v obci mi poskytol pán Benjamín Gyüre. Fotografie použité v práci som zhotovil v novembri 2003.
ff

Ďalej - Najstaršie časy >>>


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky