Rok 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2012

SAMOSPRÁVA OBCE > Dokumenty na stiahnutie > Uznesenia OZ


Prehľad uznesení Obecného zastupiteľstva vo Vojanoch
za rok 2012
(Uznesenie stiahnete kliknutím na číslo uznesenia)
Vysvetlivky: ZB - Z. Béres; GF - G. Franko; LJ - L.Jakub; ZK - Z. Kark; FK - F. Kaszonyi; AL - A. Lukáč; MV - MUDr. M. Varga
- hlasoval za;       - hlasoval proti;       - zdržal sa hlasovania;       - neprítomný

Číslo
uzne-
senia

Číslo schôdze,
dátum

Predmet uznesenia
(uvádzame informatívny popis, konkrétne znenie nájdete v uznesení)

Výsledok hlasovania
(výpis hlasovania; schválené/neschválené)

Poznámka

1/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE vynechať bod programu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

2/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE úpravu programu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

3/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

4/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE voľbu hlavného kontrolóra tajným hlasovaním.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

5/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE zloženie volebbnej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

6/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

KONŠTATUJE výsledok tajnej voľby hlavného kontrolóra.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

7/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE poskytnutie dotácie stolnoten. klubu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

8/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE poskytnutie dotácie pre CSEMADOK Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

9/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE poskytnutie dotácie pre Reformovanú kresťanskú cirkev.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

10/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE poskytnutie dotácie futbalovému klubu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

11/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE poskytnutie dotácie Poľovníckemu združeniu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

12/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE zvýšenie platu starostu obce o 30%.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

13/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE zvýšenie platu starostu obce o 20%.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

14/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE bezplatné kosenie trávy u osôb starších ako 60 rokov.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

15/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE podanie žiadosti o NFP v rámci KNM 2012 a spolufinancovanie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

16/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

POVERUJE starostu podpisom zmluvy o externom manažmente.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

17/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE vyhlásenie výberového konania na externý manažment.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

18/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

POVERUJE starostu podpisom zmluvy s víťazom výberového konania.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

19/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE podanie žiadosti na MŽP o NFP na rekonštrukciu rigólov so spoluúčasťou.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

20/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE rozpočet Obce Vojany na roky 2012 - 2014.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

21/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

BERIE NA VEDOMIE informácie ohľadom Polyfunkčnej budovy vo Vojanoch.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

22/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

ŽIADA starostu o vyúčtovanie nákladov a príjmov ohľadom Polyf. budovy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

23/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

BERIE NA VEDOMIE vzdanie sa členstva členov komisie pre mládež a šport.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

24/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

SCHVAĽUJE nových členov komisie pre mládež a šport.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

25/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

VOLÍ za predsedu kultúrnej komisie Gabriela Franka.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

26/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

VOLÍ za člena komisie verejného poriadku a sociálnych vecí Attilu Lukáča.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

27/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

BERIE NA VEDOMIE dpručené oznámenie Františka Kováča.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

28/2012

1. schôdza,
26. 01. 2012

NESÚHLASÍ s uzatvorením mimosúdnej dohody s Františkom Kováčom.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

29/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

30/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

31/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

SCHVAĽUJE navrhovanú štruktúru webstránky obce.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

32/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

SCHVAĽUJE vyprac. a spolufin. projektu "Rekonštrukcia obecného rozhlasu"

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

33/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

ODROČUJE body 6. a 7. na ďalšie zasadnutie OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

34/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

SCHVAĽUJE plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

35/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

BERIE NA VEDOMIE záznam z kontroly hlavného kontrolóra - VZN 1/2005

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

36/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu o vykonanej kontrole hlavného kontrolóra.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

37/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

VOLÍ členov kultúrnej komisie na základe návrhu predsedu komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

38/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu o plnení rozpočtu za rok 2011.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

39/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu ohľadom zberného dvoru Drahňov.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

40/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

SCHVAĽUJE vypracovanie PD na zateplenie budovy obecného úradu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

41/2012

2. schôdza,
23. 02. 2012

SCHVAĽUJE usporiadanie Zumba maratónu.

B: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

42/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

43/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

44/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

SCHVAĽUJE knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice vo Vojanoch.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

45/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

SCHVAĽUJE podanie žiadosti o NFP v projekte Energia pre krajinu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Zrušené uz. č. 63/2012

46/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

SCHVAĽUJE podanie žiadosti o NFP v projekte Eko obec.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

47/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

SCHVAĽUJE podanie žiadosti o NFP v ROP MPaRV - Komunitné centrum.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

48/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o poriadku odmeňovania.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

49/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o rokovacom poriadku.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

50/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu hlavného kontrolóra o zásadách hosp. obce.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

51/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu výberovej komisie - rek. rigólov v Obci Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

52/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

SCHVAĽUJE uzatvorenie zmluvy s víťazom vrejného obstarávania.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

53/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

SCHVAĽUJE spoluúčasť obce na projekte rekonštrukcie rigólov.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

54/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

POVERUJE starostu podpisom zmluvy s víťazom verejného obstarávania.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

55/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu výb. komisie a SCVHVAĽUJE nákup od víťaza obstar.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

56/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

BERIE NA VEDOMIE prehľad o preb. projektoch a ŽIADA jeho doplnenie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

57/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

RUŠÍ uznesenie č. 96/2011 zo dňa 30. 5. 2011.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

58/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

NESÚHLASÍ s predajom budovy so s. č. 354 v k. ú. Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

59/2012

3. schôdza,
28. 03. 2012

UKLADÁ ob. úradu vyzvať vlastníčku p. č. 21/1 o predlož. návrh nájomného.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

60/2012

4. schôdza,
26. 04. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

61/2012

4. schôdza,
26. 04. 2012

SCHVAĽUJE zloženie návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

62/2012

4. schôdza,
26. 04. 2012

ŽIADA starostu zvolať zasadnutie ohľadom rekonštrukcie rigólov v obci.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

63/2012

4. schôdza,
26. 04. 2012

RUŠÍ uznesenie č. 45/2012 zo dňa 28. 03. 2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Uznesenie č. 45/2012

64/2012

4. schôdza,
26. 04. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu hl. kontrolóra o vyk. kontr. - slobodný prístup k inf.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

65/2012

4. schôdza,
26. 04. 2012

BERIE NA VEDOMIE prehľad projektov Obce Vojany od r. 2006.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

66/2012

4. schôdza,
26. 04. 2012

BERIE NA VEDOMIE žiadosť Jozefa Zajaca.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

67/2012

4. schôdza,
26. 04. 2012

ODROČUJE bod č. 9. na najbližšie zasadnutie OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

68/2012

4. schôdza,
26. 04. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu finančnej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

69/2012

4. schôdza,
26. 04. 2012

SCHVAĽUJE programové rozpočtovanie obce na roky 2012 - 2014.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

70/2012

5. schôdza,
30. 04. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

71/2012

5. schôdza,
30. 04. 2012

SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

72/2012

5. schôdza,
30. 04. 2012

ODROČUJE body č. 3. a 4. na najbližšie zasadnutie OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

73/2012

6. schôdza,
04. 05. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

74/2012

6. schôdza,
04. 05. 2012

SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

75/2012

6. schôdza,
04. 05. 2012

ŽIADA dodávateľa o vyhotovenie rozpočtovej kalkulácie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

76/2012

6. schôdza,
04. 05. 2012

SCHVAĽUJE vybetónovanie základov pod altánky.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

77/2012

6. schôdza,
04. 05. 2012

SCHVAĽUJE vŕtanie studne pre nové futbalové ihrisko.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

78/2012

7. schôdza,
09. 05. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

79/2012

7. schôdza,
09. 05. 2012

SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

80/2012

7. schôdza,
09. 05. 2012

SCHVAĽUJE rozpočet na rekonštrukciu rigólov v obci.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

81/2012

7. schôdza,
09. 05. 2012

POVERUJE starostu podpisom zmluvy na rekonštrukciu rigólov.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Zrušené uz. č. 85/2012

82/2012

7. schôdza,
09. 05. 2012

SCHVAĽUJE úpravu projektu "Spevnené plochy a ter. úpravy pred poštou"

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

83/2012

8. schôdza,
21. 05. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

84/2012

8. schôdza,
21. 05. 2012

SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

85/2012

8. schôdza,
21. 05. 2012

RUŠÍ uznesenie č. 81. zo dňa 09. 05. 2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Uznesenie
č. 81/2012

86/2012

8. schôdza,
21. 05. 2012

SCHVAĽUJE uzatvorenie dodatku k zml a POVERUJE starostu podpisom dodatku.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

87/2012

8. schôdza,
21. 05. 2012

SCHVAĽUJE zmenu projektu "Spevnené plochy a sad. úpr. pred Poly. budovou".

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

88/2012

8. schôdza,
21. 05. 2012

ODROČUJE rokovanie o vyprac. PD "Oddychová zóna" na neurčito.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

89/2012

8. schôdza,
21. 05. 2012

NAVRHUJE zrušiť prieskum trhu na dodanie tráv. zmesi na zatráv. fut. ihr.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

90/2012

8. schôdza,
21. 05. 2012

SCHVAĽUJE vykonať prieskum trhu na dodanie tráv. zmesi na zatráv. fut. ihr.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

91/2012

9. schôdza,
30. 05. 2012

SCHVAĽUJE presunúť kontrolu uznesení na najbližšie zasadnutie OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

92/2012

9. schôdza,
30. 05. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

93/2012

9. schôdza,
30. 05. 2012

SCHVAĽUJE návrhovú komisiu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

94/2012

9. schôdza,
30. 05. 2012

BERIE NA VEDOMIE organizačnú štruktúru ObÚ a pers. obsadenie ObÚ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

95/2012

9. schôdza,
30. 05. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a SCHVAĽUJE uzatv. KZ na nákup tráv. zm.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

96/2012

9. schôdza,
30. 05. 2012

SCHVAĽUJE vypracovanie PD na pr. "Spevnené plochy..." s pripomienkami.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

97/2012

9. schôdza,
30. 05. 2012

ŽIADA o zachovanie osobnej vlakovej dopravy.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

98/2012

10. schôdza,
12. 06. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

99/2012

10. schôdza,
12. 06. 2012

SCHVAĽUJE členov návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

100/2012

10. schôdza,
12. 06. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a SCHVAĽUJE kúpu zavl. techniky.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

101/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

102/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE členov návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

103/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE záverečný účet Obce Vojany za rok 2011 bez výhrad.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

104/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

RUŠÍ uz. č. 7/2007 zo dňa 19. 01. 2007 - Štatút Obecnej knižnice vo Vojanoch.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

105/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE rokovací poriadok OZ vo Vojanoch.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

106/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

BERIE NA VEDOMIE informáciu hlavného kontrolóra  - ochrana osobných údajov.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

107/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

108/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu Obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

109/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE čerpanie rezervného fondu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

110/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE vyhlásenie verejných súťaží na požadované projekty.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

111/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE vyhlásenie verejných súťaží na požadované projekty.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

112/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu výberovej komisie  - rekonštrukcia chodníkov.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

113/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE uzatv. zml. s vyb. uchádzačom a POVERUJE starostu podpisom zml.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

114/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

RUŠÍ uznesenia č. 58. a 59. zo dňa 29. 03. 2011.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

115/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu Obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

116/2012

11. schôdza,
27. 06. 2012

SCHVAĽUJE posk. dotácie Ref. kr. cirkvi a POVERUJE starostu podpisom dod. zml.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

117/2012

12. schôdza,
03. 07. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

118/2012

12. schôdza,
03. 07. 2012

SCHVAĽUJE členov návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

119/2012

12. schôdza,
03. 07. 2012

SCHVAĽUJE prevzatie diela - Rekonštrukcia rigólov v obci - bez pripomienok.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

120/2012

12. schôdza,
03. 07. 2012

ODROČUJE rokovanie o oprave v šk. jedálni a SCHVAĽUJE pod. ž. o NFP.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

121/2012

12. schôdza,
03. 07. 2012

SCHVAĽUJE opravu prístupovej plochy k bytovému domu so s. č. 50.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

122/2012

12. schôdza,
03. 07. 2012

ODROČUJE bod č. 6. na najbližšie zasadnutie OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

123/2012

12. schôdza,
03. 07. 2012

SCHVAĽUJE vypísanie verejnej súťaže na nákup klimatizácií.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

124/2012

12. schôdza,
03. 07. 2012

SCHVAĽUJE vypísanie súťaže na zhot. záhradného altánku a príslušenstva.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

125/2012

13. schôdza,
24. 07. 2012

SCHVAĽUJE upravený program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

126/2012

13. schôdza,
24. 07. 2012

SCHVAĽUJE členov návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

127/2012

13. schôdza,
24. 07. 2012

SCHVAĽUJE návrh 24-hodinovej rybárskej súťaže.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

128/2012

13. schôdza,
24. 07. 2012

ODROČUJE rokovanie o bode č. 5 na najbližšie zasadnutie OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

129/2012

14. schôdza,
06. 08. 2012

SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

130/2012

14. schôdza,
06. 08. 2012

SCHVAĽUJE členov návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

131/2012

14. schôdza,
06. 08. 2012

SCHVAĽUJE stanovisko navrhovateľa KFŠ Delta Bardejov s pripomienkami.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

132/2012

14. schôdza,
06. 08. 2012

SCHVAĽUJE uskutočnenie akcie II. Vojanský festival MNK

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

133/2012

14. schôdza,
06. 08. 2012

SCHVAĽUJE zabezpečenie občerstvenia na II. Voj. f. MNK vybraným dodávateľom.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

134/2012

14. schôdza,
06. 08. 2012

SCHVAĽUJE odstránenie havarijnej situácie v budove MŠ a ŠJ vo Vojanoch.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

135/2012

14. schôdza,
06. 08. 2012

ODROČUJE rokovanie o bode č. 6. na najbližšie zasadnutie OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

136/2012

14. schôdza,
06. 08. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu výb. kom. a SCHVAĽUJE uzavretie zml. s vyb. dod.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Bod b) zruš. uz. č. 141/2012

137/2012

14. schôdza,
06. 08. 2012

BERIE NA VEDOMIE úst. inf. výb. kom. a SCHVAĽUJE uzatvorenie zml. s vyb. dod.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

138/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

SCHVAĽUJE rozšírený program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

139/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

SCHVAĽUJE členov návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

140/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

BERIE NA VEDOMIE inf. starostu o rokovaní na MŽP ohľl. zám. KFŠ Delta.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

141/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

RUŠÍ bod b) uz. č. 136/2012 zo dňa 06. 08. 2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Uznesenie č. 136/2012

142/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu o plnení rozpočtu k 30. 06. 2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

143/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

BERIE NA VEDOMIE pripomienku hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

144/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

SCHVAĽUJE návrh na znemu rozpočtu Obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

145/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu finančnej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

146/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

BERIE NA VEDOMIE správy hl. kontrolóra a ŽIADA starostu o zruš. nevýhod. zmlúv

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

147/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

BERIE NA VEDOMIE spr. výb. kom. a SCHVAĽUJE kúpu os. automobilu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

148/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

BERIE NA VEDOMIE spr. výb. kom. a SCHVAĽUJE uzav. zml. s vyb. uch.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

149/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

BERIE NA VEDOMIE inf. o ponuke reklamy na vyst. folk. skupiny "Náš dom".

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

150/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

SCHVAĽUJE vypísanie verejnej súťaže - oprava a rekonštrukcia chodníkov.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

151/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

BERIE NA VEDOMIE vyúčtovanie akcie II. Vojanský festival MNK.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

152/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

SCHVAĽUJE odmeny komisiám pri OZ.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

153/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

SCHVAĽUJE smernicu č. 2/2012 o verejnom obstarávaní.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

154/2012

15. schôdza,
13. 09. 2012

ŽIADA starostu obce o vykonanie prieskumu trhu na telocvičné náradie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

155/2012

16. schôdza,
18. 10. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

156/2012

16. schôdza,
18. 10. 2012

SCHVAĽUJE členov návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

157/2012

16. schôdza,
18. 10. 2012

SCHVAĽUJE uskutočnenie Dňa úcty k starším.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

158/2012

16. schôdza,
18. 10. 2012

POVERUJE starostu podpísaním zml. o NFP a SCHVAĽUJE spolufinancovanie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

159/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

160/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

SCHVAĽUJE členov návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

161/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

SCHVAĽUJE uzatvorenie dodatku k zml. č. 4/2012 - Spevnené plochy - polyf. bud.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Dod. k zml.
č. 4/2012

162/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

BERIE NA VEDOMIE zápis z prerok. činnosti "Závod na prod. tek. uhľ. ...".

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

163/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

SCHVAĽUJE zásady hospodárenia s majetkom Obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

164/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

BERIE NA VEDOMIE informáciu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

165/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

BERIE NA VEDOMIE informáciu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

166/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu o plnení rozpočtu.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

167/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

SCHVAĽUJE zmenu rozpočtu Obce Vojany.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

168/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu audítora za rok 2011.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

169/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

SCHVAĽUJE výročnú správu obce za rok 2011.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

170/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

SCHVAĽUJE VZN o výške príspevkov na čiast. úhr. nákl. v škol. zariadeniach.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

171/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

SCHVAĽUJE VZN o miest. daniach a miest. poplatkoch za odpady.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

172/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

SCHVAĽUJE predĺženie rámcovej zml. č. 41/2011 na obd. 6 mesiacov.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

Zmluva
č. 41/2011

173/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

SCHVAĽUJE nákup železných konštrukcií.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

174/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

POVERUJE starostu vypracovaním PD na inštaláciu tepelných čerpadiel.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

175/2012

17. schôdza,
08. 11. 2012

BERIE NA VEDOMIE spr. výb. kom. a POVERUJE starostu podp. zml. o dielo.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

176/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

177/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

SCHVAĽUJE členov návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

178/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

BERIE NA VEDOMIE inf. o žiadosti o odstránenie stavieb - ŠOMO, s. r. o.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

179/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

BERIE NA VEDOMIE inf. o odstr. stavieb v areáli EVO.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

180/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

BERIE NA VEDOMIE inf. o výkone štát. staveb. dozoru - INPROTECH, s. r. o.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

181/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

BERIE NA VEDOMIE presk. ÚPV a SCHVAĽUJE VZN 181/2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

182/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

SCHVAĽUJE rozpočet Obce Vojany na roky 2013 - 2015.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

183/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

BERIE NA VEDOMIE správu o vyhodnotení aktivačnej činnosti

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

184/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

BERIE NA VEDOMIE informáciu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

185/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

SCHVAĽUJE odmeny členom komisií v poslednom štvrťroku 2012.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

186/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

BERIE NA VEDOMIE žiadosť daňovníka o zaplatenie daní v splátkach.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

187/2012

18. schôdza,
10. 12. 2012

SCHVAĽUJE zmenu termínu odovzdania stavby spevnených plôch k polyf. bud.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

188/2012

19. schôdza,
17. 12. 2012

SCHVAĽUJE program zasadnutia.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

189/2012

19. schôdza,
17. 12. 2012

SCHVAĽUJE členov návrhovej komisie.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

190/2012

19. schôdza,
17. 12. 2012

BERIE NA VEDOMIE inf. starostu o zriad. dočasnej skládky staveb. sute.

ZB: GF: LJ: ZK: FK: AL: MV:

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky