Projekty obce - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Projekty obce

SAMOSPRÁVA OBCE

____________________________________________________________________

   

Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany"


Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE - Európsky fond regionálneho rozvoja.
Investícia do Vašej budúcnosti.

www.economy.gov.sk


    Cieľom tohto projektu je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie kvality verejného osvetlenia v obci Vojany. Pri realizácii projektu budú použité moderné technológie osvetlenia, najmä úsporné svietidlá a regulovaná intenzita osvetlenia.
    Obec Vojany získala na realizáciu tohto nákladného projektu nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške
170 532,79 EUR, čo predstavuje 95% z celkových nákladov na projekt, plánovaných v celkovej výške 179 508,20 EUR. Obec Vojany spolufunancuje projekt z vlastných zdrojov sumou 8 975,41 EUR, teda 5% z celkových nákladov na projekt.

Miesto realizácie projektu

Obec Vojany

Názov a sídlo prijímateľa

Obec Vojany, Vojany č. 72

Dátum začatia realizácie projektu

09/2014

Dátum skončenia realizácie projektu

03/2015

____________________________________________________________________


Obecný park pred poštou


    Po dlhoročných plánoch obec pristúpila k revitalizácii Obecného parku pred poštou. Pracovníci stavebnej firmy už odstránili staré oplotenie a umiestňuje obrubníky, cesty a chodníky.


 


Projekty obce Vojany

Revitalizácia obecného parku v centre Obce Vojany

  Projekt bol vypracovaný v rámci výzvy na predkladanie ponúk, ktorú pod názvom "Terra Incognita" - krajina nespoznaná vyhlásil VÚC Košice. V prípade úspešnosti môže projekt pomôcť k riešeniu dlhodobého problému - potreby rekonštrukcie parku pred poštou. Ten by dostal úplne novú tvár - s novými, dláždenými chodníkmi, množstvom novej zelene a popri tom aj prepotrebnými novými parkovacími miestami. Okrem samotných parkových chodníkov zrekonštruujeme aj priľahlé chodníky, jestvujúci odtokový rigol bude vyplnený a aj na ňom pribudne dláždené plocha s parkoviskom. Priľahlý chodník bude mierne posunutý smerom k pošte, aby sme dodržali legislatívu v súvislosti s parkovacími plochami.
  Celkové náklady na realizáciu projektu sú 16 666,70 €, VÚC Košice poskytne 15 000,- € (95 %) a Obec Vojany spolufinancuje projekt  sumou 1 666,70 €, čo predstavuje 5% z celkových nákladov na projekt. Jeho realizácia začne 1. júna a ukončená bude výsadbou posledných krovín 24. augusta 2012.

Marián Bračok, 11. apríla 2012Rekonštrukcia verejného rozhlasu

  Obec Vojany vypracovala projekt "Rekonštrukcia verejného rozhlasu", na ktorý sa opakovane usilujeme získať nenávratný finančný príspevok z Ministerstva financií SR. Celkové náklady na projekt sú vo výške 14 300,- €, požadovaná dotácia činí 12 870,- € a obec financuje z vlastných zdrojov 1 430,- €, čo predstavuje 10% z celkových nákladov.
  V prípade pridelenia dotácie bude v obci kompletne rekonštruovaný obecný rozhlas, bude zmodernizovaná ovládacia centrála ako aj ozvučovacie reproduktory. Projektovaný systém nového rozhlasu je moderný, využíva bezdrôtové prvky, je zálohovaný, čo umožňuje prevádzku aj v prípade výpadku el. energie a je riadený špeciálnym počítačom. Obec v projekte vidí veľmi dobrú, dlhodobú investíciu.  O pridelení dotácie bude rozhodnuté v najbližších týždňoch.

Marián Bračok, 25. februára 2012.II. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry-
-Kultúra národnostných menšín 2012


  Obec Vojany sa aj tento rok uchádza o nenávratný finančný príspevok poskytovaný sekciou národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky. V projekte "II. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry" s celkovým rozpočtom 3 158,- € sa obec uchádza o dotáciu 3 000,- €. O pridelení dotácie bude rozhodnuté v najbližších dňoch. V roku 2011 sme sa úspešne uchádzali o príspevok na I. ročník festivalu, obci bola pridelená dotácia 1 500,- €.

Marián Bračok, 25. februára 2012.
Odvodňovacie rigóly


    Obec dokončuje opravné práce na odvodňovacích rigóloch, po dokončení prác budú rigóly trvácnejšie, budú lepšie plniť svoj účel. Výsledky prác si môžete pozrieť v galérii.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky