Prehľad právnych predpisov - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Prehľad právnych predpisov

TRANSPARENTNÁ OBEC > Povinne zverejňované informácie

Prehľad právnych predpisov, vnútorných predpisov a VZN


Právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia Obce Vojany a ďalšie vnútorné predpisy sú uložené na sekretariáte obecného úradu, u prednostu obecného úradu a u vedúcich zamestnancov obecného úradu a je možné do nich nahliadať, robiť výpisky a fotokópie. Tieto predpisy sa nemôžu zapožičiavať mimo obecného úradu.


Obec Vojany koná a rozhoduje najmä podľa týchto právnych predpisov:

PRÁVNE PREDPISY (predpisy je potrebné používať v znení neskorších predpisov)

V oblasti verejnej správy
ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
z.č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov
ústavný zákon č. 357/2004 Z.z.o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
z.č. 372/1990 o priestupkoch
z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
z.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach

V oblasti personalistiky
zákonník práce z.č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
z.č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme
z.č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
z.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov
z.č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
z.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
z.č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
z.č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení
z.č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
kolektívna zmluva
pracovný poriadok

V oblasti účtovníctva a rozpočtu
z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
z. č. 431/2002 Z.z o účtovníctve
z.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
z.č. 222/2004 Z.z. o DPH

V oblasti kontroly
z.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
vyhl. č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančnej kontroly

V oblasti správy daní a poplatkov
z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
z.č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon a poriadok)

V oblasti školstva
z.č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, sredných škôl a školaských zariadení v znení neskorších predpisov
z.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve v znení neskorších predpisov
z.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
z.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov
vyhl. č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení nar. vl. č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŚ, SŚ, strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia
vyhl. č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách v znení neskorších predpisov

V oblasti matriky
z.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
vyhl. č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov ( vyk. vyhláška k zákonu o matrikách)
z.č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
z.č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov
z.č. 36/2005 Z.z. o rodine
z.č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov
599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov
301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov

V oblasti majetkovej a podnikateľskej
občiansky zákonník
obchodný zákonník
z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
z.č.116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
z.č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - živnostenský zákon
z.č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
z.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov
z.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

V oblasti stavebnej a územného plánu a životného prostredia

z.č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
z.č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
z.č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
z.č. 364/2004 Z.z. o vodách
z.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
z.č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
z.č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
vyhl. č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na
výrobu vozidiel
z.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
z.č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov
vyhl. č. 31/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc
z.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
z.č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov
vyhl. č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke

Správne poplatky
z.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Evidencia obyvateľov
z.č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu (úplné znenie z. č. 496/2008)

Sociálne veci
z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
z.č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
vyhl. č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci
z. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Iné
občiansky súdny poriadok
z.č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
exekučný zákon
exekučný poriadok
z.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
z.č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
z.č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov


Všeobecne záväzné nariadenia obce

Pre zobrazenie prehľadu VZN a smerníc Obce Vojany kliknite na tento riadok. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky