Prehľad povinne zverejňovaných informácií - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Prehľad povinne zverejňovaných informácií

TRANSPARENTNÁ OBEC > Povinne zverejňované informácie


Povinne zverejňované informácie

podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Obec Vojany zverejňuje tieto informácie:

Písm.

Popis

a)

Spôsob zriadenia obce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry obecného úradu.

b)

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

c)

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia Obce Vojany vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.

d)

Postup, ktorý musí obec Vojany dodržiavať pri vybavovaní všetkých sťažností, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

e)

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obec Vojany koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Obci Vojany.

f)

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré Obec Vojany vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.

g)

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva s návrhom programu rokovania.

h)

Zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva po overení overovateľmi.

i)

Znenia vydaných všeobecne záväzných nariadení a ich dodatkov.

j)

Údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na rokovania do troch dní po skončení každého zasadnutia.

k)

Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

l)

Rozpočet obce a záverečný účet obce.

m)

Označenie nehnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorá prešla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci ako aj údaje o osobe, ktorá nadobudla tento majetok do vlastníctva, za dodržania podmienok ustanovených zákonom (rozsah zverejnených údajov, minimálna doba zverejnenia).

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky